is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen beminnen en verheerlijken. Dienaressen van den Uitdeler van alle genaden zullen zij zijn, er naar strevend in grote dankbaarheid elke genade te aanvaarden en tot eigen zaligheid te gebruiken en tegelijk ook alles in het werk stellend om de zielen der mensen te openen of meer geschikt te maken voor het ontvangen van Gods liefdegaven.

De zielen der mensen. Die ziet Pater Janssen steeds voor zich. ’t Is zijn groot verlangen dat de H. Geest in elk dier zielen moge heersen. Hoor, hoe hij dat uitdrukt: „De H. Geest wil heersen in de mensenzielen. Hij klopt aan bij de deur van onze tijd en verlangt toegelaten te worden in het openbare leven. Zal men Hem open doen?

Het komt er op aan dat de gezindheid des harten verandert, verbetert. God draagt iedere mensenziel in Zijn hand. Wij, katholieken, moeten onze toevlucht nemen tot den Heiligen Geest, opdat Hij door Zijn genaden hart en wil van de mensen beïnvloedt. Hoe meer wij den H. Geest vereren, hoe meer wij ook Zijn genaden waardig worden en hoe eerder Hij ook zal heersen in de harten van alle mensen. Moge daarom Hij, de derde Persoon in de Godheid, steeds meer gekend, bemind, geloofd en aanbeden worden."

De H. Geest moet meer gekend worden. Dat staat vast bij Pater Janssen. En daarom zal hij Hem ook aan zijn zusters doen zien, niet alleen in Zijn betrekking tot den Vader en den Zoon, maar ook in Zijn werking naar buiten, in heel de schepping. Zij moeten weten, dat alle werken Gods, ’t werk zijn der H. Drievuldigheid maar ook dat die werken toch bijzonder aan een der Drie Goddelijke Personen kunnen worden toegeschreven. Aan den Vader, als ze wijzen op Gods scheppende kracht en almacht. Aan den Zoon, als ze bijzonder Gods Wijsheid doen uitschijnen. Aan den H. Geest, als er vooral Gods liefde en goedheid uit spreekt.

En omdat in de meeste werken van God Zijn goedheid en liefde het sterkste op de voorgrond treden, kan men ook in bijna alle het werk van den H. Geest zien. Pater Superior houdt in zijn onderrichtingen de zusters voor, hoe het de Oneindige Liefde van God is, de Geest Gods, die op de scheppingsmorgen over de wateren zweeft, Die uit liefde aan alles het