is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Europa telt de Congregatie nu zeven noviciaten, nl. twee in Nederland: Steijl en Baexem, drie in Duitsland: Stockerau, Vallendar en Oberdischingen, een in Tsjecho-Slowakije: Stavnik en een in Engeland: Caverswall.

In deze noviciaten worden de zusters uit de verschillende landen gevormd tot Missiezusters en opgeleid voor hun toekomstige taak.

Een paar bijzonderheden van veel betekenis voor de Dienaressen van den H. Geest dienen we hier nog te vermelden.

Op 21 Maart 1925 werd aan de Congregatie het zogenaamde „Decretum laudis” verleend, waardoor zij werd verheven tot Pauselijke Missie-Congregatie. De H. Vader, Paus Pius XI, stelde haar als zodanig onder de onmiddellijke leiding van de H. Congregatie der Propaganda Fide, te Rome.

Met het oog op het bestuur van zovele missiegebieden over de hele wereld verspreid, was het wenselijk in Rome, het hart van de H. Kerk, in de nabijheid van de H. Congregatie der Propaganda Fide, de Centrale Leiding te vestigen. Daarom heeft sinds 16 April 1937 het Generaal Bestuur van de Congregatie zijn zetel te Rome.

Een grote vreugde viel de Congregatie ten deel op 8 December 1938.

Onder deze datum, de dag waarop de Congregatie haar vijftigste bestaansjaar begon, ontving ze bij Decreet van de Congregatie der Propaganda Fide de definitieve goedkeuring van hare constituties door den H. Vader.

Zo werd bij het begin van het vijftigste jaar der Congregatie door de H. Kerk de kroon gezet op het grote werk van den hoogvereerden Stichter, Vader Arnoldus, en van zijn medestichteressen, Eerw. Moeder Maria en Moeder Jozefa.

Geve de goede God, dat de heilige ijver van Moeder Maria en Moeder Jozefa in het opvolgen van de constituties der Congregatie in haar leden blijve voortleven, tot eigen heil, tot welzijn van allen, die aan de zorgen van de Congregatie zijn toevertrouwd en bovenal tot grotere glorie van de H. Drievuldigheid.