is toegevoegd aan uw favorieten.

Succes in de bakkerij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Ons boekje „Succes in de Bakkerij”, dat wij in 1932 in het licht gaven, heeft zich sedert zijn uitgave in de onverminderde belangstelling van de bakkerij mogen verheugen. Regelmatig blijven de verzoeken om toezending ervan ons bereiken en, hoewel wij destijds een groote oplaag lieten drukken, is onze voorraad sedert eenigen tijd geheel uitgeput. Aangemoedigd door de wijze, waarop ons boekje door de bakkerij werd ontvangen, hebben wij gemeend dat een herdruk zeker gerechtvaardigd zou zijn.

Wij hebben in dezen 2en druk verschillende wijzigingen aangebracht, de behandeling van enkele artikelen uitgebreid en andere toegevoegd, ook al, omdat door de Vestigingswet deze vraagstukken meer actueel geworden zijn en in het middelpunt van de belangstelling staan.

Ook nu weer spreken wij de hoop uit, dat U ons de ongevraagde raadgevingen niet euvel zult duiden; wij willen immers niet beweren, dat wij in het bakkersvak beter thuis zijn dan U, integendeel! Doch wij kennen ons product en wij besteden veel tijd en geld aan de bestudeering van het probleem, hoe de mooiste resultaten ermee bereikt kunnen worden.

Bovendien is, in den laatsten tijd wellicht meer nog dan vroeger, bij de bakkerij een streven naar kwaliteitsverbetering merkbaar en wij beschouwen het als onze plicht, dit streven, zooveel in ons vermogen is, te steunen.

Indien de 2e druk van dit werkje daartoe zal blijken bij te dragen, beantwoordt het aan het gestelde doel en wij hopen, dat de lezing en bestudeering van den inhoud voor U werkelijk moge leiden tot „Succes in de Bakkerij”.

WESSANEN'S

KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V.

Wormerveer, April 1939.