is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34. ■—• De krant in de O.L.B. (1927; 1929).

1. De kern dezer opgave ligt in de, voor discussie open, vraag: of kranten passen in het paedagogische kader der O.L.B. Ga dus na, wat kranten inhouden; wat zij in het maatschappelijke leven beteekenen; of zij in een O.L.B. het hoor en wederhoor bevorderen ; aan welk lezersinstict zij beantwoorden; in welke practische behoeften zij den lezer dienen (betrekkingzoekenden b.v.). — 2. In verband met het voorgaande: de standing, het karakter, de medewerkers van bepaalde kranten; politieke en godsdienstige richtingen ; de algemeene, de provinciale en de plaatselijke krant; de rubrieken buiten berichtgeving onzer kranten (kunst, letterkunde, wetenschappen, kinderbladen). — 3. Geeft de krant aan de leestafel een speciale aantrekkelijkheid ? Kan de O.L.B de krant uitschakelen? Heeft de krant voor de interne organisatie der O.L.B. waarde (recensies) ? Dienen O.L.B. kranten te bewaren ?

35. -— Open of gesloten boekerij ? (1924; 1925).

1. Het onderwerp heeft twee kanten: een principieele en een technische. Men kan voorstander van een der beide systemen zijn op grond van een betere tegemoetkoming aan het publiek. Anderzijds verschilt de technische uitrusting en verzorging aanmerkelijk. — 2. Principieele punten zijn: zal een lezer direct met de boeken in contact worden gebracht, of door tusschenkomst van catalogus en personeel; kan de doorsnee-lezer geacht worden zelve een keuze te kunnen doen uit de boeken; is raadpleging van den catalogus en raadgeving van het personeel voor den doorsnee-lezer niet veiliger; enz. — 3. Technische punten zijn o.a.: de inrichting van het boekenmagazijn en de plaatsing der boeken; controle en handhaving der orde in het magazijn; inrichting van het uitleenbureau en de uitleenadministratie; arbeidsbesparing op het personeel; enz. — 4. Besluit met de voorwaarden, waarvan de invoering van het open systeem afhankelijk is (ruimte, ligging der magazijnen en kasten t.o.v. het uitleenbureau, aantal lezers).

36. _ Vergelijk de uitleenadministratie van O.L.B. met open boekerij en met gesloten boekerij. (1923).

Onder uitleenadministratie hier te verstaan: het geheel der bemoeiingen van het personeel met den lezer van het oogenblik af,