is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijkheid van compensatie der verstandelijke ontwikkeling (school) door lichamelijke oefening (sport) en door openhouden van het gevoelsleven (godsdienst, muziek, lectuur); de rijpere jeugd als de toekomstige lezers.

52. — Noem een 10-tal romans, die gij aan normale kinderen van 15 tot 17 jaar zoudt aanbevelen; en licht uw keuze toe. (1930).

1. Er is gebrek aan geschikte boeken, speciaal voor dezen leeftijd geschreven, buiten de liefhebberij- en populaire lectuur. In de belletrie is echter vrij wat te vinden om deze lacune te vullen. Bovendien wordt de jeugd tégenwoordig vroeger rijp. — 2. Dan uw keuze en toelichting: van uw standpunt in het algemeen, en van de aangewezen romans.

53. — De tentoonstelling in de O.L.B.: doel, grenzen, uitvoering. (1927; 1930).

1. Te onderscheiden: tentoonstellingen welke onmiddellijk verband houden met de O.L.B. (haar bedrijf, boeken, verzamelingen enz.); tentoonstellingen bij speciale gelegenheden (herdenkingen, congressen, enz.); en tentoonstellingen door of voor anderen ingericht. Elk dezer verschillen wat grenzen en inrichting betreft. Licht dit toe met voorbeelden. —• 3. Het doel van tentoonstellingen nader te behandelen: aandacht vragen voor de O.L.B. (propaganda, reclame, standbepaling); instructief optreden (belangwekkend onderwerp, lectuur over dat onderwerp in de O.L.B. voorradig).

54. — De samenwerking tusschen O.L.B. en andere instellingen tot volksontwikkeling. (1926).

1. Splits uwe beantwoording naar instellingen met een algemeen vormend, onderrichtend karakter (scholen), en instellingen met jen vrij, algemeen-ontwikkelend doel (volksuniversiteit, arbeidersantwikkeling, jongelingsvereenigingen, enz.). Waarin kan samenwerking worden nagestreefd en welke bezwaren zijn te verwachten [beslotenheid van het schoolprogramma; politieke en godsdienstige richtingen; enz.). — 2. Beproef een ideaal schema te maken, vaarin de O.L.B. een erkend instrument is voor-, en een speciale aak heeft in den volksontwikkelingsarbeid.