is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77. — Hoe kunt gij de roman-afdeeling doen beantwoorden aan de bevordering van het doel der O.L.B.: ontwikkeling, beschaving? (1932).

Punten ter overweging o.a.: de keuze bij de aanschaffing van romans; leiding der keuze van den lezer; de hulpmiddelen, als annotatie, roman-classificeering, roman-catalogi naar genres; enz.

78. — Welke andere dan esthetische.- of ontspanningswaarden kunnen romans hebben? Geef voorbeelden. (1930).

1. Gij kunt U eerst afvragen, of van romans wel andere dan esthetische- of ontspanningswaarden verlangd mogen worden? .— 2. Zoo ja, welke dan? <— 3. Zoo neen, kan een bepaald soort romans dan toch subsidiair beteekenis hebben voor O.L.B.: b.v. als aanvulling van de niet-romans? (stichtelijk, historisch, geografisch, kinderpsychologisch, sociologisch, enz.)

79. — Voelt gij iets voor de groepeering van romans naar hunnen inhoud? (1933).

1. De ervaring leert, dat lezers voorkeur kunnen hebben voor een bepaald genre romans (historisch, humoristisch, opbouwend, detective, enz.); voor romans spelende in een bepaald milieu (hoogere standen, wildernis, zee, enz.); voor romans van een bepaald gehalte (eenvoudige, literaire, enz.); voor romans om het "verhaal”; enz. Zoek daarvan typische voorbeelden. — 2. Ligt het in de lijn van O.L.B., zich hierop in te stellen? Zoo ja, hoe?

80. — Analyseer drie historische romans. (1932).

81. — Analyseer drie romans, waaruit duidelijk na-oorlogsche psychologie spreekt. (1933).

82. — Analyseer drie staatsromans. (1933).

Vragen als bovenstaande, gemakkelijk met andere te vermeerderen, zijn bedoeld als oefening in het kritisch lezen van romans. Kritisch in dezen zin, dat men de compositie van een roman leert doorzien. De meer of de mindere geschiktheid voor opneming in een O.L.B. te beoordeelen is een andere opgave, die hier buiten beschouwing blijve.