is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125. — De samenstelling van den tref woordencatalogus; toegelicht met voorbeelden. (1925; 1929).

1. De keuze van trefwoorden richt zich naar onderwerpen; die trefwoorden houden de literatuur over het onderwerp bijeen; ze worden later alfabetisch gerangschikt. — 2. Een "onderwerp” kan vaak uit verschillende gezichtspunten behandeld zijn, en komt derhalve in den systematischen catalogus verspreid voor. Het trefwoord verwaarloost het gezichtspunt en brengt die literatuur over één onderwerp bijeen. — 3. Een "onderwerp” is vaak nog splitsbaar in ondergeschikte onderwerpen. Zal men een trefwoord hechten aan een nog splitsbaar onderwerp; of zal men alleen trefwoorden hechten aan practisch onsplitsbare onderwerpen. — 4. Er zijn redenen om van een, in den trefwoordencatalogus in vele "onderwerpen” gesplitste, ”stof” de saamhoorigheid toch weer te doen uitkomen. Welke zijn die redenen? Hoe bereikt men dit? .— Men behandele deze hoofdpunten en late de vele details onbesproken.

126. — Welke zijn de verschillen tusschen den „dictionary-cata'og” en den trefwoordencatalogus? Welke trekt U het meest aan? (1930).

De ”dictionary” vereenigt verschillende soorten catalogi. Welke? \ls gegeven * moet worden aangenomen, dat die andere soorten ratalogi naast den trefwoordencatalogus voorhanden zijn.

127. — Welke zijn de voordeelen. welke zijn de gevaren als men lan de hand van een bestaanden systematischen catalogus een tref'voordencatalogus maakt? (1936).

1. Uitgangspunt is, dat beide catalogi zich richten op onderwerpen, den inhoud der boeken), maar dat de systematische catalogus het jezichtspunt van den schrijver, en de trefwoordencatalogus alleen iet onderwerp in aanmerking neemt. — 2. Uit te gaan van een jestaanden systematischen catalogus biedt dus zekere voordeelen. Welke? — Een alfabetische rangschikking van de rubriekhoofden evert echter nooit een trefwoordencatalogus op. Waarom niet?— 1. Het verdient aanbeveling, voor rubriekhoofden andere termen e kiezen dan voor trefwoorden. Waarom? Voorbeelden.