is toegevoegd aan uw favorieten.

Architectuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heerengracht Ie Amsterdam

Ook onze voorouders uit de 17e en 18e eeuw hielden van groote ramen. Onze „moderne" architecten met hun zwak voor steenen geslotenheid, hebben jaren lang getracht deze gezonde opvatting uit te roeien.

3A EEN NIEUWE EISCH: LICHT, ZON EN LUCHT.

EEN NIEUWE ARCHITECTUUR

Gezonde reacties

De ontwikkeling der groote stad met haar afgeslotenheid en haar steenwoestijnen heeft als reactie het verlangen naar buiten, naar de natuur en de vrijheid gewekt.

De specialiseering en het dwingende karakter van de moderne arbeidsmethoden, die Jen mensch zes dagen per week gevangen houden, hebben eveneens als reactie den drang naar ontspanning en sport in de openlucht gebracht.

Uit dit verlangen en dezen drang is in de laatste tientallen jaren één breede beweging gegroeid, die alle lagen der bevolking met zich mede heeft genomen, een beweging die door de groote waarde, welke de moderne medische wetenschap aan zonlicht en lucht hecht, een bijzondere beteekenis voor de algemeene volksgezondheid gekregen heeft.

Sport

Sport, athletiek, kampeeren en jeugdherbergen, zwemmen en zonnebaden trekken jaarlijks meer liefhebbers uit kringen die vroeger nauwelijks aan dergelijke ontspanning dachten. Pessimisten mogen jammeren om haar

fysieke eenzijdigheid en in haar uiterste vormen reeds het te gronde gaan der cultuur zien. Optimisten zien evenwel in haar normale vormen een opleving na de hulpbehoevendheid en een inhalen van den achterstand eener vroegere periode, een terugkeeren tot de schoonheid der natuur en een gezonde verruiming der levensvisie.

Het kan niet anders dan dat deze beweging op den aanleg der steden een ingrijpenden invloed zal uitoefenen.

Reeds zien wij de nieuwe buitenwijken der steden en hun directe omgeving zich aanpassen aan de eischen, die deze beweging stelt.

Baanbrekende stedebouwers bereiden evenwel veel verder strekkende wijzigingen van den geheelen stedebouwkundigen aanleg der nieuwe woonwijken voor, doch hierover later. Deze algemeene beweging naar licht, open lucht en vrijheid heeft ook haar terugslag op het karakter van onze woningen, van onze heele dagelijksche omgeving. Langzamerhand begint ook daar een verlangen naar meer licht en lucht, naar bevrijding van de geslotenheid, zich af te teekenen, evenwel zooals het in zoovele opzichten met het bouwen het geval fs, slechts schoorvoetend. Hoe dikwijls vergeet men, ofschoon, zooals ik reeds boven schreef, de beteekenis van licht en lucht in woning en andere bouwwerken voor de gezondheid van den mensch vaststaat, te letten op dezen factor.