is toegevoegd aan uw favorieten.

Architectuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stalen kantoorkasten (Ahrend en Zoon)

Gebouw der Arbeiderspers te Amsterdam. Irs J. W. E. Buys en J. Lürsen

bezwaar, maar raakt het principe der zaak. Het bezwaar is niet alleen van aesthetischen aard, maar raakt het leven der architectuur. Als het bouwen wordt een samenstellen van onderdeelen, is het, wanneer het geforceerd opgelegd wordt, dood mechanisch werk". In deze laatste zinsnede komt de kern van het opvattingsverschil aan den dag. Tegenover de Bazel's uitspraak zou ik mijn opvatting willen stellen, dat zoodra er een goed industrieel onderdeel aan de markt komt, het geforceerd is dit niét te gebruiken en zich als kunstenaar de verplichting op te leggen een andere oplossing te gaan zoeken.

De terugslag

Deze individualistische houding van de architecten, hunne voorliefde voor het speciale en zich afwenden van het algemeen gangbare had ingrijpende gevolgen. Ten

eerste zijn het massaproduct en de industriëele bouwmaterialen, doordat zij voor de architecten eigenlijk niet meetelden en alleen geschikt voor den ordinairen eigenbouw beschouwd werden, inderdaad inferieur geworden of gebleven. Voor zoover ze onontbeerlijk waren, zooals de sanitaire artikelen, hang- en sluitwerk, die uit den aard der zaak wel technisch goed moesten zijn, zijn deze omdat ze toch architectonisch niet meetelden in hunnen vorm hopeloos achter geraakt. Evenzoo de radiato.ren, die zoo goed mogelijk verstopt werden, waardoor intusschen een groot deel van het nuttig effect verloren ging. Pas in de laatste tijden — het leven gaat voort, ondanks alles — is hierin een groote verbetering ingetreden, zoowel wat de kwaliteit betreft als den uiterlijken vorm als ook de toepassingsmogelijkheid. Met vreugde kan men tegenwoordig denken aan de echte voortreffelijke industrieproducten, aan het mooie eenvoudige hangen sluitwerk, aan de eenvoudige machinale binnendeuren en stalen ramen, aan het