is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Zijne Excellentie den Minister van Sociale Zaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. door het verstrijken van den termijn, waarvoor zij was afgegeven.

b. door tusschentijdsche intrekking door onzen Minister.

c. doordat de in den aanhef van het vorige lid bedoelde omstandigheid heeft opgehouden te bestaan.

3. Aan de in het eerste lid gestelde voorwaarden behoeft niet te worden voldaan, indien de inkomsten der vrouw en de overige inkomsten van haar gezin gezamenlijk een bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald bedrag niet te boven gaan.. De algemeene maatregel stelt het bedrag niet hooger dan op f 25.— per week en kan voor verschillende gemeenten en gedeelten van gemeenten een verschillend bedrag bepalen.

Toelichting.

Naar natuurlijk bestel dient de man de kostwinner van het gezin te zijn en heeft de vrouw tot taak de verzorging van het gezin. Het is in het algemeen een misstand, wanneer de vrouw zich aan die taak onttrekt en zich een anderen werkkring zoekt.

Dankbaar kan er nota van genomen worden dat tal van fabrikanten geen gehuwde vrouwen tot hun fabrieken toelaten.

De ondergeteekende ziet dit vraagstuk vooral als een zaak van beginsel. Zijns inziens behoort de overheid zich openlijk te scharen aan de zijde van hen, die meenen, dat de gehuwde vrouw, door het enkele feit dat ze gehuwde vrouw is, haar levenstaak heeft in haar gezin en dat het gezin beschermd verdient te worden, zooveel mogelijk tegen het verrichten van beroepswerkzaamheden door de gehuwde vrouw.

Niet als arbeid in eene onderneming is te beschouwen, de werkzaamheden, die in een inrichting of een tak van dienst onder het beheer van de Overheid in een kantoor verricht worden.