is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSTRUATIE EN MENSTRUATIESTOORNISSEN

zich echter tusschen de menstruatiebloedingen ook lichtroode vloed, z.g. vleeschwaterafscheiding, dan moet de vrouw in ieder stadium van het climacterium zich onmiddellijk laten onderzoeken. Vooral ook, wanneer deze bloedingen, zij het dan ook druppelsgewijze, na het climacterium optreden. Hoe meer tijd na het ophouden van de menstruatie verstreken is, wanneer de bloedingen zich vertoonen, des te ernstiger is dit symptoom en des te grooter is de kans dat een kanker zich ontwikkelt. Doordat men hiervan niet op de hoogte was en door slechte raadgevingen van leeken, die niet voldoende over deze symptomen georiënteerd waren, is het vaak voorgekomen, dat de hulp van den arts te laat werd ingeroepen. Dit heeft reeds menige vrouw het leven gekost. Juist in het beginstadium kan deze ziekte gemakkelijk worden genezen. Gaat ze verder, dan wordt de genezing steeds moeilijker. Er kan daarom niet uitdrukkelijk genoeg op gewezen worden, dat men in het begin van de kankeontwikkeling niet de minste pijn voelt en geen enkele last heeft. Slechts onregelmatige bloedingen en een lichtroode vloed in en vooral na hst climacterium zijn een waarschuwing.

Doordat ik kon aantoonen, dat kanker een hormonale ziekte is en ontstaat onder inbloed van een te sterk werkend thyreotroop stelsel (zie uitvoerig hierover in mijn boek: „Endogene Endokrinotherapie' in der Gynakologie. Atiologie und Behandlung des Karzinoms”), zal het in de toekomst mogelijk zijn, ook dergelijke vrouwen te helpen. Vooral zal men op deze wijze kunnen vermijden, dat na een operatie een recidief optreedt, d.w.z. dat de ziekte zich weer ontwikkelt, omdat — zooals de leek zegt — kiemen zijn achtergebleven.

Juist bij het menstruatieproces blijkt het,hoe weinig sommige menschen weten van physiologische processen, die zich in hun lichaam af spelen. Ze weten precies, wanneer Karei V is geboren en gestorven, en hoe de motor van een auto functioneert, maar van hun lichaam, den mooisten en meest interessanten motor, die er bestaat, hebben ze geen idee. Niet eens zooveel, dat ze ervoor kunnen zorgen, dat ze gezond blijven en een gezond nageslacht voortbrengen. De onwetendheid omtrent de verrichtingen van het menschelijke lichaam heeft tengevolge, dat soms de ongeloofelijkste dingen worden gedaan of nagelaten. Ik had een patiënte, die wegens een te sterk werkende hersenklier aan maagstoornissen leed. Vrienden en kennissen hadden haar ingepraat, dat haar tanden de schuld van de klachten waren. Zoo liet ze op jeugdigen leeftijd haar tanden, die grootendeels gezond waren, uittrekken en een valsch gebit inzetten. Zoo zijn er vrouwen, die grooten angst hebben, zich tijdens de menstruatie te wasschen. Ze denken, dat ze op deze wijze kou kunnen vatten, of dat de „reiniging” daardoor gestoord wordt Het heeft mij vaak moeite gekost, zulke vrouwen en meisjes van het tegendeel te overtuigen. Men maakte zich van oudsher de voorstelling, dat de vrouw gedurende dezen tijd „onrein” was. Dit berust grootendeels op de onaangename lucht, die het geronnen bloed in de scheede veroorzaakt. Ik heb nooit nadeelige gevolgen gezien, wanneer vrouwen