is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de economie der inheemsche samenleving in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

massa-fabricage, zich een markt te scheppen in de inheemsche maatschappij, vaak ten koste van de voortbrengselen van het land zelf. Werden vroeger de kleeren zelf geweven uit eigen gesponnen garen, zelf gebatikt met zelf gewonnen plantaardige verfstoffen, thans is dat meestal anders. Goedkoope goederen worden geheel gereed ingevoerd door Europeesche fabrieken. Waar ze zich wist te handhaven, werkt de inheemsche weefnijverheid met ingevoerde garens. De veel goedkoopere anilineverfstoffen verdrongen de inheemsche kleurmiddelen.

Kennismaking met Europeesche industrie-artikelen ontwikkelt nieuwe behoeften bij de inheemsche bevolking, waaraan slechts door aankoop, dus geld uitgeven, kan worden voldaan. Alweer dus een prikkel tot geld verdienen, tot het inrichten der voortbrenging op het verkrijgen van geld naast het voorzien in eigen behoeftenbevrediging. Bij deze nieuwe behoeften moet niet slechts worden gedacht aan de vervanging van het voortbrengsel van eigen dorpsbedrijf door het goedkooper industrieproduct, b.v. van plantenverf door aniline-kleurstof. Ook geheel nieuwe verlangens komen op, b.v. het gebruik van uurwerken. Eerst komt zoo’n artikel in zwang als luxe bij de welgestelden, die hun voornaamheid door een bijzonder bezit tot uiting willen brengen. Dan wordt het allengs een gebruiksartikel van den gewonen man, die er naar streeft zoo weinig mogelijk in sociaal aanzien bij zijn dorpsgenooten achter te staan. Bij den invoer van het industrie-artikel in het inheemsche dorp is duidelijk te zien, dat de kennis van het bevredigingsmiddel vaak de behoefte schept, dat de mode van groot belang is voor de bepaling van den levensstandaard.

§ 5. Het binnendringen van het geldverkeer door de inheemsche handel en nijverheid.

De meerdere afzetgelegenheid door betere wegen, moderner transportmiddelen, waaronder sedert 1922 vooral de autobus moet genoemd worden, en algemeene veiligheid opende ook voor het inheemsche bedrijf nieuwe mogelijkheden, al beroofde zij het daarnaast van oude plaatselijke markten.

Reeds werd gewezen op de Maleische handelaren in de Buitengewesten, die de tusschenhand vormen tusschen de bevolking en de Europeesche of Chineesche handelshuizen. Reeds werd ook