is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de economie der inheemsche samenleving in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze hen lokt, de inspanning niet al te zwaar te tellen; zij zijn, gedreven door een voortdurend welvaartstekort, tot regelmatigen arbeid bereid. Anders is het met de inheemSche bevolking, wier streven grootendeels nog niet zoozeer op de verwerving van materieelen rijkdom is gericht. Bij haar zal het te brengen offer, de vereischte inspanning, veel spoediger overwegen. Dit is geen luiheid, want indien een dadelijk resultaat wenkt, dat sterk tot het bewustzijn spreekt, ziet men de bevolking zich dikwijls zeer intense inspanning getroosten, b.v. bij de visscherij, bij het uren ver loopen om den pasar te bereiken, bij de sawahbewerking. Wanneer echter de prikkel tot inspanning minder concreet en minder direct is, dan is bij de inheemsche bevolking dikwijls spoedig een verslapping daarvan te constateeren. B.v. ziet men op de suikervelden de koelies, in de theetuinen de pluksters vaak naar huis trekken, zoodra zij het dagloon hebben verdiend, dat hun voldoende is voor hun oogenblikkelijke geldbehoefte, hoewel zij door enkele uren langer te werken gemakkelijk meer zouden kunnen verdienen. Ook hierbij moet er de aandacht op worden gevestigd, dat bij verschillende volksgroepen dit verschijnsel in verschillende mate optreedt. B.v. prikkelt bij Madoereesche suikerkoelies de mogelijkheid om meer te kunnen verdienen per dag den ijver bij de arbeid belangrijk meer dan bij Javaansche. Bij hen gaat het dan ook om een belangrijker aanvulling van hun bestaan.

Nog verschillende andere factoren kunnen worden aangevoerd, die de ontplooiing van de energie der inheemsche bevolking belemmeren.

In de eerste plaats wordt gewezen op den vèrslappenden invloed op lichaamskracht zoowel als geestesleven van de voortdurende inwerking van het vochtige en heete klimaat. De uitputtende werking van het tropisch klimaat is op den duur onontkoombaar. Eenzelfde voortdurende inspanning van lichaam of geest, als in gebieden met meer afwisselende temperatuur mogelijk is, laten de tropen niet toe. Deze factor geldt echter voornamelijk voor de onder abnormale omstandigheden en in abnormaal tempo werkende Europeanen, voor wie tijd geld is. Ook bij de Chineezen evenwel zijn tot bepaalde vormen van zwaren arbeid alleen de singkehs, de nieuwkomers, in staat.

Het karakter der tropische natuur, haar groote vruchtbaar-