is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de economie der inheemsche samenleving in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

va.n den eersten rang geworden. In de groote steden heeft men in de laatste jaren Inlandsche winkels zien opkomen, soms met steun van inheemsche vereenigingen; b.v. heeft de Indonesische Studieclub (later P. B. I.) te Soerabaia op dit gebied gewerkt.

Ook de coöperatiebeweging, door inheemsche intellectueelen gepropageerd, is bij de bevolking aangeslagen. Talrijke coöperaties zijn verrezen. Al is haar organisatie nog vaak zeer ge-, brekkig en verdwijnen er vele door slecht beheer binnen korten tijd, toch is het een teeken,- dat de coöperatiegedachte bij de bevolking weerklank gaat vinden. Vooral de verbruikscoöperatie, de coöperatieve winkel, verheugt zich in de belangstelling, in het bijzonder in tijden van malaise, wanneer dit het middel is om de prijzen der gebruiksartikelen omlaag te krijgen door gedeeltelijke uitschakeling van den tusschenhandel. Allicht echter blijven coöperatieve winkels, in tijd van malaise opgericht, bestaan, nadat de bevolking er de voordeelen van heeft leeren kennen.

§ 3. Bescherming door de overheid tegen de gevolgen van de economische zwakheid der inheemsche bevolking en bevordering van haar economische ontwikkeling.

Reeds meer is gezegd, dat van groote waarde voor de volkswelvaart is de handhaving van rust en orde in het land. Door haar sociale diensten en haar wetgeving heeft de regeering echter ook meer uitdrukkelijk de inheemsche bevolking in bescherming genomen tegen verstorende exploitatie door de sterkere Westersche belangen.

Wat de wetgeving betreft moge worden gewezen op het verbod van vervreemding van grond door Inlanders aan nietInlanders, op de agrarische wetgeving en de daarop gebaseerde erfpachtsregelingen, op de fabriekenordonnantie, die de uitbreiding van de Westersche suikercultuur bepaalt, en op de grondhuurordonnanties. Op het gebied van den inheemschen arbeid heeft men de arbeidswetgeving en de instelling van de arbeidsinspectie, op het gebied van de credietverleening de woekerwet. Dit zijn altemaal voorbeelden van wetgeving mede of bepaaldelijk in het belang der inheemsche bevolking, ter bescherming van haar belangen tegen benadeeling in het verkeer met de economisch krachtigere en meer ontwikkelde Westersche belangen. Een afzonderlijke plaats neemt in dit verband de