is toegevoegd aan je favorieten.

Uit huis en hof verdreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toon, dien hij zoo juist aangeslagen had, had zij bezorgdheid en eenige vrees meenen te bespeuren. Terwijl hij traag zijn

boterham at, vroeg ze;

„Hoe meen je dat, dat Pa veel te veel uitgaat?" Hij antwoordde niet terstond, doch at eerst zijn mond leeg. Nog sprak hij geen woord, doch bleef haar stijf aanzien. Het

was of hij naar-woorden zocht.

„Nou Annie, ik zal je dar zeggen, wat ik er van denk, maar praat er niet verder over en laat ook maar niets blijken. Ja, eigenlijk was het maar beter, dat je maar niets wist. En aisof het werkelijk zijn plan was, haar niets meer te zeggen, begon hij weer te eten.

„Jij maakt me werkelijk nieuwsgierig en bezorgd ook. Dus, Koos, spreek nu eens uit, wat je op je hart hebt," drong zijn zuster aan.

„Heb je wel eens over den lar.tsten tijd nagedacht, vroeg

hij haar. . ..

Over den laatsten tijd na. .ge. .dacht?" Zij sprak het langzaam uit. Bij zich zelf vond ze, dat ze wel veel over den laatsten tijd had nagedacht. De laatste maanden waren niet zonder emotie voorbijgegaan. Ze overdacht alles In een oogenblik. Ze zag zich allereerst weer met Jan van Hameren. Hoe verlangend zag ze niet uit naar de Zondagavonden, als hij komen zou. Ze had hem eerst niet ernstig genomen, doch het was haar gebleken, dat Jan het meende en dus getrouw terugkwam. O, zonder Jan zou ze niet meer kunnen, zou haar de wereld leeg en koud zijn. Zij huiverde van die voorstelling. Dan, welk een drukte hadden de Kampers hun niet gegeven. En die vervelende Hendrik Kampers, die haar doorloopend het hof maakte. Gelukkig, dat die lui weer in hun

nieuwe woning zaten.

,Ik zie het wel aan je; je begrijpt me niet, zei Koos. „Wel, dan zal ik me eens uitspreken. Ik bedoelde: heb je wel eens over de laatste jaren nagedacht en wel: hoe slecht die jaren voor den boer waren? Ook voor ons?

,Neen!" riep Annie, opgelucht. Als hij niets anders voor had dan behoefde ze zich toch niet bezorgd te maken. Was hun vader geen rijke boer? Had er een meer land in bezit

dan hij? .

,Dat dacht ik wel," zei Koos, „Ja, daar denken jullie meisjes niet zoo vlug om. Doch ik, als ik alle dagen hardop werk