is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit huis en hof verdreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijk te zijn U hebt hier op voorjaarslevering voor ruim duizend gulden stikstof besteld, nietwaar?"

„Ja, voor ruim duizend gulden", sprak Sloters, met een trek van zorg over zijn gelaat.

„We hebben niet gesproken over een bepaalden betalingsdatum .U kunt betalen, hebben wij gezegd, wanneer het U het beste past, is 't niet zoo?"

„Ja, ja", knikte Sloters levendig.

„Nu, daar houden we ons aan. Maar nu vragen wij u een wederdienst. Zooals u reeds begrepen hebt, is het niet mogelijk, dat ook wij soms in betalingsmoeilijkheden komen. NU hebben wij zoo gedacht: Jullie boeren bekomen regeeringscredieten, die meestal via boerenleenbanken of waar ook betaald worden. Deze credieten zijn een soort wissels, die goudwaarde hebben ,omdat het Rijk er zelf achter staat. Deze credieten worden overal geaccepteerd. Begrijpt u het nu, meneer Sloters?"

Het werd Sloters duidelijker. „Dus", sprak hij, „de eenö dienst zou de andere waard moeten zijn."

„Juist, u begrijpt het. U hebt natuurlijk aardappelsteun in het vooruitzicht. Misschien wel meer, misschien minder dan duizend gulden, daarvan weet ik natuurlijk niets af."

„Dat zal nog wel wat meer dan duizend gulden worden"» zei Sloters.

„Goed. Nu vraag ik u of u ons cessie wilt verleenen op dien steun?"

„Ces..sie.. verleenen?" vroeg Sloters.

„Ja. Dat zit zoo: Wij hebben hier contracten geschreven, waarin u dan verklaart, dat u afstand van den aardappelsteun doet ter wille van ons. We hebben echter een clausule opengelaten, waarbij wij aan u de inning overlaten aan uw bank, doch waarbij u zich verplicht direct onze schuldvordering te zullen vereffenen."

Hm, h..m", mompelde Sloters, zware wolken uit zijn sigaar dampende.

„Ja, ik begrijp, dat u dit wat vreemd in de ooren klinkt, maar 't is niet zoo erg als u het zich voorstelt, meneer Sloters. Want u begrijpt, dat we er niet eerder gebruik van zullen maken, dan in het hoogst noodig geval. Alleen wanneer we ons crediet zelf open moeten houden, hebben we die cessies achter de hand en dan kunnen de banken ons daarop