is toegevoegd aan uw favorieten.

Sigarenfabriek José Alvarez

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand van zijn heerschzuchtigen vader. Groot stil spel hebben we thans te bewonderen. Op het gelaat van Sir Edward teekent zich alles af wat binnen in hem omgaat. Even zien we hem heelemaal verwijlen in de jeugdherinneringen door zijn zoon opgeroepen. We voelen dat zwakheid de overhand over hem krijgt, maar bij de naam Eleonore gaat hem een schok door zijn lichaam. De droomen vagen weg en Sir Edward leeft enkel nog maar voor wat de toekomst hem aan gevaar kan brengen. Dan zien we opeens een vriendelijken trek in zijn oogen, hoop vervult hem en hij spreekt dan ook: William, jij bent altijd een braaf zoon geweest en ik ben je dankbaar dat je zoo over je ouden vader denkt. Ik had dit ook wel van je gedacht en je maakt er mij den gelukkigsten man van de wereld mee, want William, weet voor eens en altijd dat je mijn trots bent en de eenige vreugd van mij en mama, en dat wij niemand anders in de wereld hebben om van te houden dan van jou en dat juist daarom een echtgenoote die jou past door ons ontvangen zal worden als een kind. Een huwelijk van jou met de vrouw die de vrouw is van je keuze en die er eveneens toe zal bijdragen om den roem en de eer van het geslacht der Dauthendy's te handhaven en zoo het mogelijk is te verhoogen, zal voor ons de zegen beteekenen van onzen ouden dag en het sterfbed van mama en van mij zal dan eerst rustig kunnen zijn. In jou, zoon, zal ik mij niet vergissen. Jij zult niet willens en wetens een geslacht dat mijn roem en mijn eer zelf is, in gevaar brengen en daarmede het hoogste van ons leven met één slag vernietigen Zijn stem wordt werkelijk gemoedeüjk,