is toegevoegd aan je favorieten.

Nachtvorst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaar te zijn met zijn studie? Wat waren zijn vooruitzichten? Had hij broers, zusters? Het leek een verhoor. En dit alles wekte een diepe radelooze treurigheid in den jongen man. Zoo anders was deze werkelijkheid dan het bezielde beeld, dat hij van haar meegedragen had. Doch ook Marceline was bedroefd. Ze voelde zich opgejaagd door haar moeder en scheen er na aan toe haar weerstand op te geven. Ook haar leven dreigde in leegte te vergaan. Ze haatte deze feesten, deze zinlooze pret. Haar tot dusver nog getemperde tegenzin tegen den ernstigen huwelijkscandidaat Sjoerd Habbema was door diens te water springen hoog opgelaaid. Ze wilde zich van hem losmaken en kon dit slechts door een andere affectie bereiken. Ze had graag iets ten gunste van dezen jongen van Stuyvesant in zich willen ontdekken, bij de geringste aanwijzing van eenige neiging voor hem had ze nu wel het hoofd gebogen voor de dwingelandij van haar moeder, want per slot wilde Marceline wel trouwen, ook zij deinsde terug voor het dorre bestaan van de ongehuwde vrouw. Deze jongen was tenminste heel jong, misschien wel zielig jong. Maar op al haar vragen ontving ze antwoorden zooals zij ze niet wenschte. Er was geen verborgen zwakte, geen aarzeling, geen hulpeloosheid, geen aanwijzing van eenige wormstekigheid te vinden. Uit heel zijn doen en laten bleek, dat hij een vlotte, knappe, gevierde jongen was van behoorlijke familie, de naam van zijn oom, dien zij eerst voor zijn vader hield, had een bekenden klank. Indien het slechts anders was geweest, als Arthur haar slechts arm of gebrekkig was voorgekomen, beladen met een geheime schande, dan zou er kans geweest zijn, dat Marceline's hart voor hem had gesproken. De groote liefde van haar leven had een zwerver gegolden, dien ze ergens in een nachtasyl in