is toegevoegd aan je favorieten.

Nachtvorst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat blijft er, op de keper beschouwd, van hem over? Een losbol, een verkwister, noch op het gebied der moraal, noch op dat van het geld te vertrouwen! Was dan toch eigenlijk niet de uiterlijke ongemanierdheid van den selfmade man hierboven te verkiezen? Tegenover zoo'n doordraaier als van Stuyvesant was iemand als Faber tenminste een kerel, een werker, een vent met hart voor de zaak en fatsoenlijk als goud!

Nee, waarlijk, de kansen voor het directeurschap waren voor Arthur tot nul gedaald, vooral nu het hem niet mogelijk was, tot zijn onuitsprekelijke ergernis, om direct op denzelfden dag, dat hij hoorde van de aanmerkingen op zijn voorschotten, zijn rekening bij de fabriek aan te zuiveren. Een dag uitstel zou voor hem noodlottige gevolgen hebben. Helaas kon hij in zijn tegenwoordige omstandigheden, nu Marceline er niet meer was, niet zoo maar opeens ergens vijftienhonderd gulden opnemen om zich van dien blaam te zuiveren. Toen de heer Diekirch allang zijn conto had aangevuld, maar nog den brief uitstelde, waarin hij hem onder anderen dit feit had moeten mededeelen, tobde Arthur zich nog steeds af met het probleem, waar hij zoo gauw het geld vandaan zou halen. Zijn moeder telegrafeeren? Ze zat zelf krap, ze was ziek, afschuwelijk om haar te verontrusten. Het oom Joost van Stuyvesant vragen, oom Broezer misschien? Maar zijn trots verzette zich; bovendien had het gebaar geen waarde als hij niet onmiddellijk, binnen de vier en twintig uur met de cheque in de hand gereed stond. Toen het eerste krieken van den derden dag na de voorloopige vergadering een grijzig schijnsel in zijn kamer spreidde, wist hij, wat hem te doen stond, de eenige mogelijkheid, die hem restte was dat hij ontslag nam. nu direct, dat hij zich terugtrok voor de defini-