is toegevoegd aan je favorieten.

Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

Met veel genoegen heb ik mij bereid verklaard de tentoonstelling te openen, welke de Haagscbe Kunstkring ter gelegenheid van zijn 45-jarig bestaan organiseert. Immers zal ik daarbij eenige beschouwingen kunnen wijden aan de plaats, welke dit instituut in de 's-Gravenhaagsche gemeenschap inneemt en aan zijn beteekenis voor het cultureele leven van de Residentie.

Daar echter het gesproken woord slechts een kortstondig bestaan is beschoren, voldoe ik ook gaarne aan het verzoek van de tentoonstellingscommissie, om in dezen catalogus enkele woorden van inleiding te schrijven.

Welnu, Iaat ik U dan zeggen, dat ik mij hartelijk over Uw jubileum verheug en U toewensch, dat het welslagen der expositie voor Uw Kring een tijdperk van voortgezetten bloei mag openen, met de viering van het eerste halve-eeuwfeest in het naaste verschiet. Mogen er vele bewonderende bezoekers komen, die uit herinnering aan het tentoongestelde den catalogus later nog eens opslaand, daaruit tevens zullen kunnen lezen, dat het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage gaarne heeft medegewerkt om een instelling als den jubileerenden Kunstkring gastvrijheid te verleenen in het Gemeente Museum.

Burgemeester van 's-Gravenhage. »