is toegevoegd aan je favorieten.

Johannes Joseph Aarts, 1871-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moment der eerste conceptie, de burijn-gravures: prenten in een uiterst moeilijke en moeizame techniek na zeer lange voorbereiding uit veel voorstudies, en ook na tallooze herzieningen op de plaat zelf, tot hun definitieven staat gekomen. Deze prenten zijn wel de verste objectiveering van zijn innerlijke belevingen, en in de motieven, die daar in verwerkt zijn, roeren zij niet of nauwelijks aan de eigenste en geheimste trillingen van dezen geest. Bij de uitvoering van deze gravures hebben elementen groote beteekenis gekregen, die als het ware de getuigenissen van het intieme gevoelsleven overwoekerd hebben.

Die elementen spreken van datgene, wat de kunstenaar wenschte te zijn, tegenover datgene, wat hij was. Dit zijn: het streven naar technisch meesterschap, naar strakke en vaste ordening, die ieder ding volkomen duidelijk op zijn nadrukkeUjke plaats bindt, het zoeken naar een stijl — dat is een vorm van niet persoonlijken aard waarin zich de kunstenaar zelf dwingt, maar boven alles een geweldige wilskracht en een diepe eerbied voor het metier, dat hij vroom dient. Doch de graficus Aarts beoefende niet alleen de kopergravure. Alle grafische technieken werden door hem, met afwisselende voorkeur, aangewend en telkens zijn de resultaten bewijzen van zijn volledig beheerschen. Hoewel men niet kan zeggen, dat de eene techniek de andere, in afgebakende periodes opvolgde, teekenen zich in het overheerschen der opeenvolgende uitingsvormen, de phasen eener ontwikkeling af. Hij begint met de houtgravure. Op_ zichzelf een typeerende keuze. Toen, nog vóór 1900, was deze techniek de asschepoetster onder de grafische methoden, welhaast uitsluitend gebruikt voor ambachtelijke reproductie. Dat ook dit een middel was, waarmee heel bijzondere resultaten te bereiken waren, werd weinig begrepen, zooals trouwens ook de houtsnede vrijwel in onbruik was. De houtgravure stelt nog hoogere eischen aan den graficus. Het is karakteristiek voor de mentaliteit van dezen kunstenaar, dat hij juist met dit procédé begint, waar dan spoedig de waschlitho bijkomt, wederom'n speciale vorm van een grafische techniek, waarmee hij zich zeer bijzondere moeilijkheden oplegt. Het is de meest eischende der steenteekeningen, uiterst zeldzaam beoefend; ook daarin bereikt Aarts wonderbaarlijke resultaten. Dan