is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beurd is: „Samin, zooals ik zei de meest sloome bediende uit de Soos, heeft „amours" gemaakt met een knappe, jonge Javaansche, die tamelijk wat geld aan kan. Samin bezit niets, heeft dus eerst den gebruikelijken weg gevolgd en een nieuw voorschot aan den pachter gevraagd en, omdat dit werd geweigerd, tien gulden gestolen uit de jas van den mandoer. Nu heeft hij z'n ontslag."

„Arme kerel," kan ik niet nalaten te zeggen.

„Ja, en toenggoe 1) nou maar es effetjes," klinkt het nog ruw in het half Hollandsch, half tangsimaleisch 2) van Heinsen, „saja ambil skout." 3)

Maar Siti houdt de politie liever buiten de deur:

„Djangan pelisie", 4) zegt ze beslist en zich tot Samin wendend — in het Maleisch nu: „Lakas, pergi." 5)

Door de openstaande deur naast het buffet komt nu een inlander te voorschijn.

„Kijk, daar is hij," zegt Wim.

Ik kijk opmerkzaam en nieuwsgierig toe. Samin is een zeker niet jonge, wat gebogen inlander, gestoken in een kort Javaansch jasje en een donkere, Solo-sche sarong. Met een bundeltje kleeren en poovere bezittingen onder zijn arm schuifelt hij langs de zijgalerij naar den weg. Hij staart recht voor zich uit, vreemd en donker staan de wijd-

*) „wacht nu maar eens even."

2) tangsi-maleisch = kazerne-maleisch.

3) „saja ambil skout" = „ik zal den schout (commissaris) halen".

4) „Djangan pelisie" = „geen politie".

5) „Lakas, pergi" = „vlug, maak dat je wegkomt".