is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten vermorzelen. Zelf-vernietiging zoeken en den zelfmoord niet aandurven.

„Amok-maken — dat doen alleen inlanders," heeft Hoogerbeets mij indertijd verteld, maar het blijkt nu, dat ook Europeanen door deze zielsziekte kunnen worden bezocht. En dan rijst er een andere vraag bij mij. Wordt Hoogerbeets misschien door deze ziels-ziekte bezocht, omdat hij sterk onder invloed van het Inlandsche leven heeft gestaan? In de Indische natuur, tusschen Indische en voor het grootste deel Inlandsche mens<?hen bracht hij de laatste jaren, en zulke belangrijke jaren, van zijn leven door. Daar is de invloed van Non, die, ondanks alles, een uitgesproken Inlandsch temperament en karakter heeft. Haar kraton-afkomst verloochent zich allerminst. De harteloosheid en grilligheid waarmede ze Wim van zich heeft afgestooten, doet denken aan de houding der prinses uit het wajang-sprookje, dat wij in den Djokjaschen kraton zagen vertoonen. En dan herinner ik mij ook haar pret en minachting over de houding, de idiote aanstellerij, vond Non, van den bedrogen minnaar uit dat sprookje. Heeft niet de Inlandsche omgeving, waarin hij verkeerde, Hoogerbeets' Europeesche psyche geknauwd, hem bevattelijk gemaakt voor zijn ziekte? Ook denk ik, aan hetgeen hij losliet: zijn religie, zijn Christendom. Hij verloor het essentieele — dat wat het merg is geweest van onzen Europeeschen.christelijken cultuur, het christelijk geloof. Niet als stelsel, maar als reëele werkelijkheid, als het leven van zijn leven. Zijn Godsvertrouwen, zijn zekerheid, een zich-geborgen we-