is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN AFWACHTING

looper" — zeide hij: „een boer, die, zooals ik U daarjuist gezegd heb, vijf minuten hiervandaan woont."

,,En hoe ziet die Peter Harwig er eigenlijk uit?"

De Blok keek mij eenigszins verbaasd aan. Hij verwonderde zich blijkbaar ten zeerste over de belangstelling, die ik voor dezen man aan den dag legde. Maar zijn verwondering verhinderde hem niet, aan mijn verzoek te voldoen en mij het uiterlijk van den man te beschrijven.

Die beschrijving klopte volkomen met het uiterlijk van den stoeren boer, dien ik den vorigen nacht bij de onderste brug ontmoet had. Voeg daarbij de gelijkenis van de voetstappen hier en daarginds...!

,,Ik zal U eens iets van dien Peter Harwig vertellen" — zeide ik.

Tot dusverre had ik, tegenover De Blok, gezwegen over die ontmoeting gisteren, op mijn weg naar huis, teneinde den toch reeds zoo schuwen man niet nog vreesachtiger te maken. Maar nu besloot ik te spreken.

Ik vertelde hem van den boer, dien ik op een zoo ongebruikelijk uur in het nauwe dal ontmoet had. En, terwijl ik vertelde, rees weer het vage vermoeden bij mij op, dat deze man op de een of andere wijze in verband stond met het bezorgen van den anoniemen brief. Waren nu zijn voetstappen niet gevonden vóór de deur van De Blok op den dag, volgende op den nacht, waarin men dien brief onder de deur geschoven had ?

Maar de daarop volgende woorden van De Blok wierpen mijn theorie weer omver!