is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERAADSLAGING

van het hotel in beslag genomen hadden, ging — om 'n uur of zeven in den ochtend — gepaard met zooveel rumoer, dat wij toch niet daardoor héén hadden kunnen slapen.

In elk geval, om halfnegen zaten wij in het tuinhuis aan het ontbijt. Het terras was leêg en een betere gelegenheid om met G.G. te consulteeren was moeilijk te denken.

Precies op tijd kwam hij, in de gestalte van Herr Rudi de trappen van het terras op, gevolgd door het meisje, dat ons gewoonlijk bediende. Met het oog op de tegenwoordigheid van dit meisje, moest er een kleine comedie afgespeeld worden: zijnerzijds het herkennen van ons beiden als feestvrienden van den vorigen avond: anderzijds de uitnoodiging, voor het ontbijt aan ons tafeltje in het tuinhuis plaats te nemen. Met het afspelen van dit kleine tooneeltje, zouden wij op een amateurswedstrijd stellig den eersten prijs behaald hebben.

Toen ook zijn ontbijt gebracht was en wij geen vreemde ooren meer te vreezen hadden, verzocht mijn vriend (daarbij zijn onveranderlijke gewoonte volgende) vóór alle dingen mij om een zoo uitvoerig mogelijk verhaal van alles wat ik wist, tot op dit huidige oogenblik.

,,Je hebt mij gisteravond gezegd, dat er veel te vertellen was. Ik reken dus op je bekende verhaaltalent, Willy!"

Deze woorden waren het, waarmede hij mij zijn wensch kenbaar maakte. Zijn mededeelingen zouden eerst in de tweede plaats komen: ik kende dat van vroeger!