is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJD

hoogeren rang dan. Luitenant eraan te doen deelnemen. Wij zijn met ons drieën: mijn twee kameraden houden de beide wegen, die van hier naar beneden voeren, bezet. Ik moet dus nu het bevel

hier op mij nemen."

Ik dankte den Luitenant voor zijn explicatie. Het was bizonder vriendelijk, dat hij mij die gegeven had, want er was niets, dat hem daartoe verplichtte.

G.G. was intusschen gereed gekomen met het leggen van een voorloopig verband.

Hij wendde zich onmiddellijk tot den Luitenant.

„Het gevaar voor te veel bloedverlies is nu geweken" — zeide hij. „De Hauptmann mag enkele woorden met U spreken, maar bedenk wel dat het er werkelijk maar enkele zijn mogen. Doet U hem dus geen vragen, maar luister alleen naar het weinige dat hij U zeggen zal.

Nu knielde de Luitenant naast von Templer neer en deze fluisterde hem eenige woorden toe,

die ik niet verstaan kon.

Reeds na twee minuten stond de Luitenant weer

bij ons. ,i.j.

„De Hauptmann heeft mij verzocht, de leiding

verder op mij te nemen" — zeide hij. „Wat hemzelf betreft, heeft hij aanwijzing gegeven, mij niet verder om hem te bekommeren, maar de zorg voor zijn persoon geheel toe te vertrouwen aan U beiden, mijne heeren. Ook heeft hij bevolen, U niet naar Uw namen te vragen: hij kent U voldoende.

„Het eenige, wat ik nu nog te zeggen heb zeide G.G. „is, dat er zoo spoedig mogelijk voor