is toegevoegd aan uw favorieten.

Kasteel in Karinthië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOF EN SPINRAG

In den nacht van 12 op 13 November van het jaar 1889 overleed op zijn kasteelboerderij Maria-Licht, in Karinthië, Adalbert baron Weygand, tijdens zijn leven vermaard om zijn goedaardigheid en om zijn gelijkenis met een der bejaarde Oostenrijksche aartshertogen, dien hij zelfs in stem en houding trachtte na te bootsen. Een half jaar tevoren had zijn, sedert lang aan een rolstoel geketende, zeer energieke vrouw Ottilie dit aardsch verwijlen vaarwel gezegd, en hij volgde haar in den dood gelijk hij haar steeds in alles trouw en gehoorzaam gevolgd was.

Zoo moest dan de gansche familie nog weer eens uit Weenen overkomen om bij de plechtige doodenmis in het nabijgelegen dorpje Seekirchen te assisteeren en in een druilenden najaarsregen grafreden aan te hooren: van den notaris, die den milddadigen zin van den overledene roemde; van den burgemeester, die in minder vloeiende bewoordingen nog eens hetzelfde deed. Men moest - steeds met ongedekten hoofde - de condoleantiebetuigingen aanvaarden van den hoofdonderwijzer, van Herrn Oberförster, van de met hunne vaandels vertegenwoordigde corporaties (vrijwillige brandweer, veteranenbond), die hun beschermheer en donateur betreurden. Na de begrafenis volgde dan nog het verplichte doodenmaal op het kasteel, waarvoor men den dokter uit Klagenfurt had moeten uitnoodigen (die in de beide gevallen, dat overhaastig zijn hulp was ingeroepen, nog slechts den dood had kunnen constateeren en voor deze droeve vaststelling een onevenredig hooge nota had ingediend), den jeugdigen kapelaan, die in de bescheiden familie-kapel op Maria-Licht eenmaal in de maand de mis placht te komen lezen, verder nog den naastbijwonenden grondbezitter Freiherr von Hagel, overtuigd céübatair en een groot jager voor het aangezicht des Heeren, die er behalve zijn geliefd thema roodwild nog slechts één tafel-conversatie op na scheen te houden: de absolute verkieselijkheid van natuurmest boven alle