is toegevoegd aan uw favorieten.

De biecht van een bezetene

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dom van Bramante, en schooner dan die van de Cappella Sixtina, want zij reikt tot den hemel, en men ontwaart er het Heilige.

Catacomben, in u heb ik begraven, wat nog van Frankrijk terugkeerde en schooner dan in de Cathedralen van Laon en Beauvais, is Maria mij verschenen als een symbool voor een Symbool, een Maria voerend tot Maria, gelijk een berg kan leiden tot een hoogeren berg en een ster naar een verdere ster.

Rome, waar de geschiedenis der menschen op u aanstormt uit de kapotte steenen, de verminkte zuilen en de gebroken kapiteelen, waar de wereld sterk is en Christus onoverwinnelijk, waar het machtigste heidendom geslagen werd en de Kerk triomfeerend onderging, aan uw heuvelen wordt de eeuwigheid openbaar en de ontzettende tragiek der menschen, die te klein zijn om niet hoogmoedig te worden en te dom om zich niet voor wijs te houden.

Heilige Cecilia steek stervend uw vingers op tot een teeken, dat den Dood overwon en de stormloop der geschiedenis houdt stil en de Paaschklok luidt:

,,Christ ist erstanden."

GEBORGEN

't Waren de Hollanders die den oorlog gewonnen hadden. Dat was zoo te zien in de na-oorlogsche jaren. Zij hadden de dure auto's, de „merken"; zij hadden geen wagen, maar een Buick, een Studebaker, een Hispano. Wat doen kanonnen tegen het ontzaglijke pantser van een gaven gulden? Met die heerlijke toovermunt reisden zij als met een tafeltje-dekje de stukke wereld door en