is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Betterman lachte zijn superieure lachje, terwijl Dornik zijn best moest doen om zijn prettige stemming niet te verHezen, iets, wat hij met dezen man al meermalen had gehad. Altijd wist deze een prettige situatie te veranderen in een grauwe, tenzij hijzelf het middelpunt van de belangstelling was. Dan probeerde hij zelfs wel eens geestig te zijn, wat dan gewoonlijk uitdraaide op onkiesche hatelijkheden.

„Op hoeveel kom je nu per bouw?" vroeg Betterman, over het terrein heenkijkend, dat bezaaid leek met grootere en kleinere boomstronken. Ofschoon er in de vraag op zichzelf niets bijzonders stak, wist Dornik ineens waarom Betterman bij hem was gekomen: niet om hemzelf, of uit belangstelling voor zijn werk, maar om hem eens uit te hooren. En o zoo graag, had hij den man uitgenoodigd zoo gauw mogelijk in te rukken. Maar ruzie wilde hij tot eiken prijs voorkomen. En, hoeveel moeite het hem ook kostte, hij bleef vriendelijk, ook al beantwoordde hij Betterman's vraag niet.

„Ik begrijp je niet, Betterman. Waarom ben jij zoo tegen dat stukwerk? Ik dacht juist, dat jij de man was, van wien wij het moesten leeren. Want Fetter heeft zelf tegen mij gezegd, dat hij er van overtuigd was, dat jij er het meeste mee zou kunnen bereiken!"

De uitdrukking van dat steeds ietwat smalend glimlachende gezicht veranderde haast onmerkbaar. Maar het veranderde. Ten gunste.

„Jij bent al een heel eind op weg om je baas na te apen. Dacht je heusch, dat ik daar in zou loopen?" En het smalende glimlachje was er weer: in de oogen en om den mond.

„Wel, je hoeft mij natuurlijk niet te gelooven, ofschoon ik heusch niet zou weten, waarom ik tegen jou zou liegen. Zeker is in ieder geval, dat jij verdomd goed staat aangeschreven bij den baas."

Betterman was gestreeld. Dat was zichtbaar, maar ook, dat hij het vooral niet wilde laten merken.

„Och, ik vind het natuurlijk erg vriendelijk van je, dat je mij zoo in de hoogte steekt, maar noodig is het heusch niet. Ik heb heel wat meer en beter planterservaring dan de heele