is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den nacht nog wel, een heelen troep menschen weggezonden, naar schatting ruim honderd, zoodat het heele gewest in opschudding is gebracht en zich de wildste geruchten hebben verspreid, die zelfs den resident vanmorgen ter oore zijn gekomen. Die heeft terstond den assistent-resident opgebeld om inlichtingen. Deze kon ze niet geven en droeg mij dus op onmiddellijk op onderzoek uit te gaan."

Fetter legde in het kort uit wat er achtereenvolgens gebeurd was en betuigde zijn spijt, dat zijn brief aan het bestuur nog niet was afgeleverd dank zij de traag werkende postverbinding. Een beetje schamper meende Valenteijn te moeten critiseeren:

„Het is toch niet aan te nemen, dat die menschen Betterman een pak slaag zouden geven, als die Betterman daartoe geen aanleiding zou hebben gegeven. Ik kan mij voorstellen, dat u den man sauveeren wilt, maar is deze voorstelling van zaken niet een beetje te... te naïef?"

„Mijnheer Valenteijn, u is hier nog maar kort en, heb ik het goed begrepen, dan heeft u nog nooit contact gehad met ondernemingen. Zou het dus niet kunnen, dat uw veronderstelling een beetje te... te voorbarig was?"

Valenteijn trok een streng en alwetend gezicht. Als bestuursambtenaar hoefde hij zich dat niet te laten zeggen, ook al was die man, van wien hij trouwens het noodige gehoord had, honderd maal hoofdadministrateur.

„Ik geloof, dat wij verstandig doen door kalm de resultaten af te wachten van het, natuurlijk serieuse, onderzoek, dat ongetwijfeld door u en de arbeidsinspectie zal worden ingesteld. Nog een sigaret?"

„Ja, graag. Natuurlijk zal ik het geval streng onderzoeken, maar dat is het voornaamste niet, wel dat wegzenden van die menschen, waartoe u gekomen bent, doordat u toevallig gezien heeft, dat er een paar Heden niet werkten, een parang in de hand hadden en niet genoeg angst voor u aan den dag legden om direct aan het werk te gaan, toen zij u zagen aankomen. Daarachter heeft u gezocht het voornemen om u aan te vallen en op grond van dat vermoeden heeft u ineens, zonder eenigen vorm van proces, honderd mens&en weggezonden, zoo vlug,