is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„U vreest voor mij, dat ik mijn mond voorbij heb gepraat? Als het zoo is, dan ligt het aan mijn superieuren om dat te beoordeelen. Ik zou de regeering niet kunnen dienen, mijnheer Fetter, als ik geen vertrouwen had in de wijsheid van haar opperste organen. En blijkt het, dat zij mijn woorden verkeerd acht, dus de wijze, waarop ik haar dien, niet kan apprecieeren, wel, dan ben ik een element, dat in haar organisatie niet thuis hoort."

Kraus klopte zijn pijp leeg en ging wat meer op zijn gemak zitten.

„Laat mij nog even mijn redeneering illustreeren met een voorbeeld. Een recent geval. De heer Valenteijn heeft de zeer ernstige domheid begaan een man, die brutaal tegen hem was, tot tien rottanslagen te veroordeelen. U begrijpt, dat ik direct eiken maatregel heb genomen om die domheid te redresseeren en een zeer ernstig onderhoud met den heer Valenteijn had.

Het ontstaan van dit incident is echter uw werk geweest. Hoe u het gedaan heeft, weet ik nog niet. Teminder omdat u er niet bij was, het een man betrof van Kajoe Kapoer, die inderdaad voor den magistraat gebracht hoorde te worden en omdat de man niet geïnstrueerd kan zijn geweest, omdat hij dan, bij het hooren uitspreken van zijn straf, wel wat gezegd zou hebben. Maar ü moet, hoe dan ook, de sfeer geschapen hebben, waarin zoo'n incident tot rijpheid kon komen, al zult u dit speciale incident misschien niet op het oog hebben gehad.

U heeft den heer Valenteijn een lesje willen geven, omdat hij, naar uw meening, wat al te ethisch deed. Wel, dat is u bijzonder goed gelukt, temeer, daar u buiten schot blijft. Echter, ten eerste heeft u hiermede een heel leelijke bladzij doen ontstaan in de conduite van den man en ten tweede heeft u een bestuursambtenaar belachelijk gemaakt in de oogen van den inlander. En dat is voor u als Europeaan, als blanke, een zeer ernstig vergrijp tegen de regeering.

U vond een zwakke plek in de uitoefening van de taak van de regeering en heeft die in het felle licht geplaatst, terwijl het uw taak zou zijn geweest mij op die zwakke plek te attendeeren, opdat ik terstond herstellend zou hebben kunnen ingrijpen."