is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het werk geweest van den heer Siegfried van Santen van Wellensrijn."

Mattersen had nog veel meer gevraagd, onder anderen over de scholen, Fetter's trots.

Geen enkelen van de vele maatregelen, die hij genomen had in het belang van het werkvolk, of beter gezegd, ter verkrijging van een grootere werkprestatie per gulden, belegd in dat volk, was met zooveel enthousiasme ontvangen als het oprichten van de scholen. Het was pathetisch te zien hoe deze menschen nu ineens hun kinderen schoon en frisch kleedden, hun eiken ochtend helder gewasschen, stijf gesteven en gestreken broekjes, bloeses en jurkjes aantrokken en hoe de kinderen zelf met volledige overgave en een diepen ernst dit naar school gaan beleefden. Minder makkelijk was het geweest den goeroe, de ouders en de kinderen er van te overtuigen, dat er naast lezen, schrijven en rekenen ook geleerd moest worden om te werken in de tuinen, die bij de scholen hoorden. Vooral de ouders hadden zich daartegen verzet. Zij wilden niet hebben, dat hun kroost ook tot koelie zou opgroeien. Het moesten allemaal schrijvers worden, die met mooie witte kleeren zouden kunnen rondloopen, met een bril op en bruine schoenen aan. Later ging het wat beter, dank zij eindeloos gepraat, waarbij het motief werd aangevoerd, dat de kinderen ziek zouden worden, als zij niet dagelijks wat werkten in de buitenlucht. Pas toen Fetter het buiten werken een spel was gaan noemen, een sport, was het pleit gewonnen.

„Grappig," vond Mattersen.

„Helaas niet," had Fetter geantwoord. „Elk levend wezen onderwerpt zich gewilhg aan de strengste discipline en ondergaat met diepe vreugde de zwaarste lichamelijke inspanning in zijn spel. Hij zal, al spelende, de schoonste en merkwaardigste producten voort kunnen brengen. Maar hij komt direct in verzet, als het lichtste en aangenaamste spel werk wordt. Dat wil zeggen, als hij tot dat spel door broodnood, dus door geld, gedwongen wordt, als de sportieve wedijver door op geldelijk gewin beluste spelleiders omgezet wordt in economischen naijver."