is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hun wel en wee speelden geen rol, tenzij er geld mee te verdienen was. Dat zag er dus nogal somber uit.

Fetter deed echter zijn best. Als deze man overtuigd kon worden van de levensmogelijkheid van dit werk en vertrouwen kreeg in het gevoerde en te voeren beheer, was de zaak misschien toch nog wel te winnen. En dat kon alleen door eerlijkheid, door den man een zoo zuiver mogelijk inzicht te geven in de wijze, waarop het verwerkte geld gespendeerd was en door hem een reëel beeld te geven van de rentabiliteit van dat verwerkte geld: door niets mooier voor te stellen dan het was, niets te verbloemen, ook niet de gemaakte fouten, maar ook door zoo duidelijk mogelijk uit te laten komen hoe de combinatie van toegepaste werkwijze, hoogwaardig plantmateriaal en uitstekende kwaliteit van den grond plus een groote toewijding goede resultaten moesten opleveren.

Het waren vier ontzettend zware dagen. Deze man was frisch en had een ontelbaar aantal op routine berustende vragen. Hij hoefde dus geen moeheid te overwinnen, niet te denken en had alleen maar te noteeren. Elke activiteit van Fetter, elke poging zijn aandacht te vestigen op een speciaal gunstig onderdeel, wekte wantrouwen, dat dan weer overwonnen moest worden. Zelfs de volkomen eerlijkheid, waarmee elke vraag beantwoord werd, het volkomen uitblijven van eenige poging den man om den tuin te leiden, wekte bevreemding, omdat hij dat bhjkbaar niet gewend was. Er moesten begrootingen gemaakt worden voor de eerstvolgende vijfjaren met en zonder jaarlijksche uitbreidingen. Daarna kwamen weer andere vragen en dan wéér andere. De tuinen werden minutieus gecontroleerd, terwijl op de kaart werd nagegaan waar ze liepen. En steeds maar vragen, vragen en nog eens vragen.

Maar Fetter hield vol, bleef de beschaafde gastheer, wien het een vreugde was elke vraag, hoe vreemd of lastig ook, zoo goed mogelijk te beantwoorden. Wel zag hij soms door kringen van zich wentelende kleuren, moest hij zich zoo nu en dan aan zijn stoel vasthouden om niet om te vallen, waren er oogenblikken, dat zijn geheugen weg was, zoodat zijn nauwkeurig bijgehouden archief goede diensten bewees, maar