is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch mogen wij in dit geval de hoop niet opgeven. Ik geef toe, dat het het meest wreede spel van het toeval is, dat de directie juist dezen man heeft afgevaardigd. Maar er is een factor in dat spel, waar hij niet tegen op kan, omdat die factor nog wreeder en gevoelloozer is dan hij. En dat is geld. Dat geld moet van de bank komen en die staat aan mijn kant. Uit zuivere utiliteitsoverwegingen natuurlijk.

Zulke menschen als Allanbert, hoe laf zij ook zijn, durven veel, zoolang zij met menschen te doen hebben. Met geld zijn zij echter heel voorzichtig, omdat dat macht over hen heeft. En daar het heel wat veiliger is den grootmoedige tegen mij te spelen in de overtuiging mij voldoende geknauwd te hebben en mij bij de menschen hier opzij te hebben geduwd, en daarmee de bank te vriend te houden, mogen wij hopen."

De dokter had met intense belangstelling naar Fetter geluisterd en geleidelijk had zijn moedelooze houding en gezichtsuitdrukking plaats gemaakt voor die van zelfvertrouwen.

„Uw redeneering is logisch. Dus, ik wil hopen met en voor u. Er blijft echter een factor over, dien u niet in rekening heeft gebracht en die zich onttrekt aan de logica en onberekenbaar is.

Door uw spel van geslagen hond tegen het einde van de séance heeft u den man er toe gebracht kleur te bekennen. U heeft hem aan het pubhek laten zien in zijn ware gedaante, iets, wat hem voordien nog nooit overkomen is waarschijnlijk. Wel heeft hij door meesterlijk spel dat pubhek zoodanig verblind, dat het alleen het beeld van den charmanten edelman heeft bewaard, maar voor hem is dat even bloot staan een brandend schandmerk gebleven. En als hij er persoonlijk geen financieel nadeel bij heeft, dan offert hij deze ondernemingen op aan zijn wraakzucht."

„Neen, dokter, dit is nu werkelijk te ver gedreven. Eenig verantwoordelijkheidsbesef moet ook deze man hebben."

„Mijnheer Fetter, er zijn menschen, die onder normale omstandigheden geen vheg kwaad kunnen doen, maar die een kind op menschehjke wijze kunnen vermoorden als gevolg van gekwetste ij delheid. Het kan zijn, dat de slotacte van den heer