is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En aangezien ik geen clown wilde zijn, noch als zoodanig geld wilde verdienen met de pijn, die ik in mij ronddroeg, zweeg ik. Ook tegenover jou. Vandaar dat ik elke vertrouwelijkheid in onzen omgang heb gemeden.

Dus is het inconsequent, dat ik nu, en vooral nu elke terugkeer onmogelijk is, mij wel uitspreek, wat echter ook alleen mogelijk is tegenover een mensch zooals jij er een bent. Jij hebt nu eenmaal de eigenschap anderen tot onlogische daden te brengen. En zoo sterk is die invloed, dat, was jij nog een paar jaar blijven staan, ik niet alleen bij jou gebiecht, maar zelfs je hulp ingeroepen zou hebben om een nieuwen weg naar een nieuw leven te zoeken.

Merkwaardig genoeg echter kwam ik door jou, den tweeden mensch, in wien ik geloofd heb, in conflict met precies denzelfden factor als den eersten keer. Ik dacht nu gewonnen te hebben en bleek weer verliezer te zijn.

Al, wat er aan waardevols in mij was, had zij tot vollen wasdom gebracht. Of beter: onder het licht van haar stralende oogen was het gegroeid tot iets groots, tot iets sterks, tot een harmonieus geheel. Toen kwam er een mijnheer Allanbert en jubelend wierp zij zich in zijn armen. Niets heeft blijkbaar op de vrouw zoo'n sterken aantrekkenden invloed als de gentleman-misdadiger. Maar ik was zoo gegroeid, dat ik kon aanvaarden ondanks mijn heftig gekwetste mannetjes-ijdelheid. Ik hoop, dat je mij dit plagiaat wel wilt excuseeren. - Want ik was sterk genoeg haar geluk te willen. Maar mijn Jezusspel was een dwaasheid en waarschijnlijk ook niet echt, doch slechts een pose. In ieder geval, hij brak haar en had vreugde aan haar jammerend leed, dat zij moest aanvaarden, omdat zij door geslachtsdrift aan hem gebonden was. Om haar te verlossen, doodde ik hem, wat een fout was, want zij stierf aan het gemis, dat met zijn dood ontstond.

Sedert dien joegen zijn gracieus handgebaar en koel spottende oogen mij met toenemende vaart de helling af.

Totdat jij mij opving. Ik heb naar je gebeten, mij met alle kracht tegen je verweerd, maar je merkte het niet eens. En ik begon weer hoop te krijgen. Ik begon te gelooven, dat het mijn