is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Dan zal ik U maar eens dadelijk uit de droom „helpen," sprak Vermeer. „U is namelijk, naar „onze meening, direct of indirect betrokken in drie „zaken, die de politiëele autoriteiten, waarvan mijn „collega Bunt en ik de eer hebben de nederige „dienaren te zijn, die deze politiëele autoriteiten „zeg ik, bizonder interesseeren. Die drie gevallen, „meneer van Andel! Het begon met Napoleon!"

„Van die zaak weet ik niets af," sprak van Andel, maar zijn stem beefde een weinig.

„Ik herhaal," zei Vermeer. „Het begon met „Napoleon die, laten we zeggen, vrij lugubere „grappen-makerij met dat beeld, dat tegen een lijk „verwisseld werd en het lijk weer tegen een beeld, „waarna het lijk ten slotte met een ijzeren gewicht „van 25 kilo aan zijn voeten in het kanaal werd «gegooid en daaruit weer werd opgevischt."

„Ik heb U al gezegd, dat ik van dat geval niets „afweet," sprak van Andel.

„Ja zeker, dat heeft U al gezegd," antwoordde Vermeer, „en daarom heeft het ook geen zin, dat „nog eens te herhalen. Toen mijn collega Bunt en „ik bij U kwamen om inlichtingen over dat geval, „maakte U in het daarop volgend onderhoud even„wel drie fouten."

„Fouten? Wat bedoelt U?"

„Zal ik U uitleggen. Uw eerste fout was, dat „toen de politie zoo speciaal naar dat beeld van „Napoleon informeerde, U heelemaal geen belangstelling toonde waarom dat beeld de politie toch „zoo kon interesseeren! Geen oogenblik stelde U „de zoo natuurlijke en voor-de-hand liggende vraag:

Het begon met Napoleon. u