is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„daar op toelegt; daar zijn hier en daar al detectives „bij die banken werkzaam, maar het haalt nog niet „veel uit. Misschien dat deze zaak ons ook nog op „het spoor brengt van die affaire..."

„Dan slaan we twee vliegen in een klap," zei Vermeer.

„Misschien wel een heele zwerm vliegen, zulle!" zei een der Inspecteurs lachend.

„Die mevrouw Kalman en haar dochter?" vroeg Vermeer zich nu weer tot van Andel wendend.

„Hoe die familierelatie is, weet ik niet. Maar „die Jenny is geen dochter, dat is zoo maar, wat „de Duitschers noemen een „Animiermadel" en als „er gespeeld wordt dan is zij caissière, en ze bedient „ook wel, als er gedronken wordt en zoo."

„Is het aan te nemen, dat Jacques Verlinden zich „in dat huis bevindt?"

„Dat is wel zeker."

„Hoe houden ze hem daar vast ? Is hij gebonden ?"

„Nee, voor zoover ik begrepen heb, houden ze „hem voortdurend in een toestand van verdooving, „van versuffing."

„Aha, met skopolamine!" zei Vermeer, en hij keek even naar Bunt, die flauwtjes lachte en een kleur kreeg.

„Maar als die man al binst een week geregeld „onder invloed is van skopolamine," riep een der Belgische Inspecteurs uit, „dan wordt 't heugen „tijd dattem verlost wordt, zulle, want de kans is „groot dattem anders succombeert!"

„Maar laten we ons dan haasten !" kreet van Andel op angstigen toon. „Laten we ons dan toch haasten !"