is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen uit de processtukken en het reclasseeringsrapport kende hij dus iets van de geschiedenis van den jongen veldwachterszoon. Maar al dadelijk na lezing van de stukken had hij de conclusie getrokken, dat deze cliënt niet tot het gewone type vechtersbazen behoorde, doch dat er een sterke persoonlijke zelfstandigheid en beslistheid uit diens levensbijzonderheden viel af te leiden.

En tijdens zijn eerste gesprek met Rouke, al liep dit eerst wat stroef, was zijn indruk geheel bevestigd : Dit was geen kwaadaardig of onverbeterlijk individu, maar een jonge kerel, die in zijn jeugd wat weinig leiding en niet voldoende toezicht had gehad ; een die meende alles wel naar zijn hand te kunnen zetten. Het was hem ook van zijn kant niet moeilijk gevallen Rouke's vertrouwen te winnen, door hem tactvol aan te pakken en een stevig beroep te doen op zijn eergevoel. Hij zelf, hij Rouke, moest zijn zaak eigenlijk verdedigen, door zich zoo goed mogelijk voor te doen in de rechtszaal. Hij had het zelf in de hand om aan de heeren te toonen, dat hij geen kwaadwillige was, en dat zij de zaak met een zware straf onnoodig erger maakten. Dit moest van hem zelf uitgaan : hij kon door heel zijn houding den indruk vestigen, dat het niet overeenkomstig de werkelijkheid was, wanneer de rechtbank hem aanzag voor een messentrekker, die na een paar biertjes teveel, ruzie zocht met den eerste den beste 1

En dit alles behoefde hem geen hoofdbreken te kosten, hij zou er geen woord voor behoeven te zeggen.