is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch er was iets in zijn blik en in zijn toon dat haar toch dwong om te gehoorzamen. En dus zat ze even later met een ingedoopte pen in de hand en het open schrift voor zich te wachten op hetgeen hij zeggen zou.

„Schrijft U maar op," beval hij: „Het oliedomme meisje. Er was eens ... er was eens . . . een meisje, dat dacht. . . zoo slim te wezen ... te wezen, oudere menschen . . . oudere menschen alles wijs te kunnen maken . . . te kunnen maken. Dit was het natuurlijke gevolg . . . gevolg van het feit dat het een oliedom meisje was . . . Heeft U dat?"

„Ja," antwoordde Thora hem met groote oogen aanziende. „Maar wat beteekent oliedom?"

„Zal wel blijken. Ik vervolg. Schrijft U maar op: Dit oliedomme meisje . . . had een vriendin . . . een vriendin, en nu probeerde het oliedomme meisje haar huisgenooten ... haar huisgenooten, uijs te maken, dat die vriendin doofstom was . . . doofstom was . . . zoodat ze met niemand . . . met niemand kon praten dan op een bizondere manier . . . bizondere manier met het oliedomme meisje . .

Meedie kuchte eensklaps op een eigenaardige wijze.

„Is uw dienstmeisje verkouden?" vroeg Jaap.

Thora keek even schuw om, schudde dan het hoofd.

„Ik geloof het niet," zei ze zacht.

„Ik vervolg," sprak Jaap. ,,De huisgenooten geloofden . . . geloofden dit aanvankelijk, maar op een keer... op een keer had het oliedomme meisje vergeten het raam te sluiten van de kamer waarin ze zich met haar quasi-doofstomme . . . quasi-doofstomme vriendin bevond. En toen hoorde, . . . toen hoorde een der huisgenooten, die toevallig voor het open raam boven de kamer van het oliedomme meisje stond, dat de doofstomme vriendin . . . doofstomme vriendin heelemaal niet doofstom was en even vlot kon praten . . . kon praten als het oliedomme meisje zelf ..." Tot zoover. Volgende keer het vervolg," zei Jaap. „Het is een heel aardig verhaaltje dat zult U wel merken. Dit