is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich toch even tegenover den ouden heer, wien hij datzelfde zeker niet zou hebben bekend.

„Nu ja," gaf hij nochtans toe, „maar ik veronderstel, dat dat verschijnsel zich de eerste dagen wel altijd voor zal doen als je in een geheel vreemde omgeving een nieuwe functie aanvaard."

„Natuurlijk! Maar ik vraag dit niet, beste jongen, gedreven door een soort ziekelijke nieuwsgierigheid hoor! Ik ben de toeziende voogd van Thoortje en in die qualiteit stel ik in alles wat haar en haar dagelijksche doen en laten betreft een, laat ik het noemen, verplichte belangstelling. U begrijpt dat ik me anders niet druk zou maken over de vraagteekens waarmee haar leeraren te kampen hebben!" en de oude heer lachte andermaal.

„Dat begrijp ik volkomen, meneer Tronck," antwoordde Jaap. „Maar wat die vraagteekens betreft, mijn collega's en ik krijgen soms de indruk, dat men het wel een beetje noodeloos geheimzinnig houdt. En dat geeft een gevoel of er iets hapert aan het vertrouwen dat men in ons stelt, terwijl men ons anderzins toch belast met een deel der opvoeding van Freule Thora!"

„Ja, dat is eenigermate een contradictie, dat geef ik toe."

„Tot heden weten we zelfs de naam van onze leerlinge niet," vervolgde Jaap, „ik heb die nu toevallig van een derde vernomen, maar anders weet ik niets, dan dat ze Freule Thora moet genoemd worden. En ook de oude Barones met wie wij onze contracten aangingen, hult zich sedert onze aankomst in een ondoorgrondelijk mysterie, terwijl ten slotte dat Kaffermeisje tegenover ons moet doorgaan voor een soort slavinnetje, dat alleen maar de Kaffertaai kent, maar ik weet dat ze heel beschaafd Hollandsch spreekt en dat ze op een vrij intieme voet met Freule Thora omgaat."

Blank om Zes. 9