is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wordt U nu niet ironisch!"

„Ik zeg alleen: Och kom!"

„Jawel, maar de toon waarop U dat zegt! Heusch, notaris, meneer Rutherford is een veel gevoeliger mensch dan U denkt. Hij vindt het heel beroerd om als het ware met politieel geweld in te grijpen in het leven, in de levensomstandigheden beter gezegd, van zijn zuster of halfzuster dan. En hij hoopt nog steeds dat elke gerechtelijke inmenging kan worden voorkomen door een compromis!"

„Aha!" zei de notaris lachend. „Das ist des Pudels Kernl Een compromis! Maar meneer de Vos, indien U meent dat uw tegenpartij wellicht voor een compromis te vinden zou zijn, waarom wendt U zich dan niet tot uw confrater, Mr. Markenstein, die onze belangen behartigt!"

Mr. de Vos schudde het hoofd.

„Nee," sprak hij dan. „O, het zou in zekeren zin correcter zijn en in een civiele zaak als deze is het ook meer gebruikelijk. Maar U weet veel beter dan mijn confrater Markenstein het kan weten, welke kansen een compromisvoorstel in casu heeft."

De notaris knikte.

„Ja, dat is waar. En dan kan ik U ook wel zeggen, dat eenig compromisvoorstel van uwe zijde door ons zelfs niet overwogen zou worden. Het interesseert ons ook hoegenaamd niet, wat uw cliënt, meneer Rutherford doet of is of wenscht of hoopt. Mr. Markenstein is qualitate qua genoopt zoo nu en dan het oor te leenen aan de hersenschimmige pretenties, die meneer Rutherford onder uw leiding heeft uitgedacht en die welwillendheid van Mr. Markenstein zal uiteindelijk op bevel van de Rechtbank wel als kosten op meneer Rutherford verhaald moeten worden. Maar de zaak zelf laat ons volkomen koud! Om U de waarheid te zeggen, meneer de Vos,