is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegde noodzakelijkheid, een voorgeschreven plicht!

Meneeren! Ongeveer een jaar geleden stierf hier op de Doornenburg de toenmalige eigenaar van dat landgoed Unico Louis Baron du Tour van de Doornenburg, wiens echtgenoote al een jaar of vijf eerder was overleden. Hij liet geen kinderen na. Twee kinderen waren er uit zijn huwelijk geboren. In de eerste plaats een dochter, die van haar echtgenoot is gescheiden. Deze dochter had geen kinderen en zij is drie jaar geleden hier op de Doornenburg overleden. Dan was er een zoon, de vader van Thora, die gehuwd was met de Weduwe Rutherford in Pretoria. Uit het eerste huwelijk van de Weduwe Rutherford stamt een zoon, James en deze James is de man ten opzichte van wien U zich zooveel moeite heeft gegeven.

De oude Baron was een zeer rechtschapen, maar tevens een zeer conservatief man en uit dat conservatisme vloeide voort een groote minachting voor en een geweldige afkeer van alles wat modern heet of althans inhaerent is aan de tegenwoordige tijd, speciaal op het gebied van opvoeding en moraal!

En in die gevoelens werd hij gesterkt door het lot van zijn eenige dochter. De heele opvoeding van die dochter was berekend geweest op het doen van een huwelijk in de z.g. society-kringen te Londen. Vooral de oude Barones, zelf een Engelsche trouwens, had een sterke voorkeur voor die kringen. En de opzet slaagde ook. De dochter trad weldra in het huwelijk met een Engelschman uit de hoogste adellijke kringen. Maar als ooit een huwelijk een vergissing was en gevolgelij k een mislukking werd, dan was het dit! Zooals ik U al zei, volgde dan ook al spoedig de scheiding en de eenige dochter is daarna verbitterd en volkomen gedesillusioneerd bij haar ouders op de Doornenburg komen wonen, waar ze ongeveer drie jaar geleden na een kort ziekbed overleed.