is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

het vroegtijdige vertrek in onbekende richting van hem en Dirk te boodschappen — want dit kon nu in het hotel al wel bekend zijn — men ongetwijfeld met kijkers den omtrek zou afzoeken van die zelfde observatieposten uit, doch in dat geval zou de spiegeling van de lensen der kijkers zichtbaar moeten zijn en daar bleek niets van.

Hij besloot derhalve het er maar op te wagen, sprong op en vervolgde snel zijn weg, waarbij hij nochtans zorg droeg om zooveel mogelijk dekking te zoeken achter de elzenstruiken en de meidoorns.

En reeds na tien minuten constateerde hij, dat de weg, welken hij volgde, uitliep op den zandweg, langs het meer, maar ook bleek hem, dat een twintigtal meters voor het punt van samenkomst dier twee wegen, de greppels ter weerszijden waren gedempt en de oeverbegroeiingen waren verwijderd, zoodat dit laatste gedeelte van den weg zich in geen enkel opzicht meer onderscheidde van de aangrenzende stukken land en als weg dus volkomen onherkenbaar was geworden.

En ten slotte bleek een tamelijk breede sloot het land van den zandweg langs het meer te scheiden.

Tot aan die sloot, welke niet zoo breed was, dat Herman geen kans zou zien er over heen te springen, strekte zijn onderzoekingstocht zich uit en daar staande had hij een onbelemmerd uitzicht op het meer, welks oever slechts een tiental meters van hem was verwijderd, terwijl aan den overkant in het stille water, zich vriendelijk spiegelde de woonstede van den charmanten Baron met zijn coquet nichtje.

Evenwel vertoefde Herman op die aantrekkelijke plaats maar enkele seconden, wijl hij zeer goed be-

Hotel „De Springende Baar»". 6