is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat lieve, dat innerlijk bewogene, dat ik voor jou voel, dat had ik niet voor haar. Dat heb ik later wel eens gemist. Slechts eenmaal heb ik een mensch waarlijk bemind. Toen ben ik ontrouw geworden aan mijn liefde. Dat is mijn levensfout geweest. Zij woonde in de hoofdstad. Ze hield veel van mij, ik van haar. Nooit heb ik oogen gezien, die me zeiden wat zij vertelde. Ik heb haar laten gaan. Ze is met een mijner hofvrienden getrouwd, dien ik later altijd David noemde. Haar zoon heeft eens zijn leven gewaagd, en is met soldaten hier gekomen om me te bevrijden. Ik was nog niet lang hier. Je vader weet er van. Ik heb geweigerd. In den jongen zag ik de lieve trekken van zijn moeder. Er is wel iets van waar, veel zelfs, dat ik door eerzucht verteerd werd."

,,Ja, mijnheer, God gebruikt zelfs onze fouten en gebreken, zelfs onze zonden, om Zijn doel te bereiken. Maar nu ga ik eerst naar moeder. Tot straks."

„Goed, mijn jongen. Ga naar je moeder. Maar doe me het genoegen en bid nog eens met me. Hoor eens, mijn jongen ... ik zal het je zeggen ... bid eens het... Onze Vader ... Het Onze Vader ... ik ben de grootste aller zondaren. In meer dan twintig jaar heb ik het niet gebeden, ik kon het niet, ik kan het nóg niet... want het herinnert me altijd aan dien vreeselijken dag. Ik was al dagen als versuft. Als je daar weet, dat de slag dadelijk komen kan, ik wist niet eens den dag, en als ze je dan niemand en niets tot steun geven... O, het was zoo vreeselijk. Het grootste voorrecht, dat God den menschen geschonken heeft bestaat hierin, dat hij niet weet het uur van zijn dood. Toen op een morgen de doodskleeren bij me neergelegd werden, begreep ik, dat het mijn laatste dag was. In eens kreeg ik iets als een slag op mijn hoofd. Ik was totaal versuft. Zoo leidden ze me naar buiten, ik heb niets gezien, ik was geheel verdoofd. Ik was dood, ik weet niet waar het gebeurd is. Ik weet niet of er menschen bij waren of niet. Het was een vreeselijke marteling. Toen de dominee

.