is toegevoegd aan uw favorieten.

De realiteit der parapsychologische verschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich daarop iets te willen laten voorstaan is van allen grond ontbloot, want dat is niet alleen onkundig, maar zelfs zeer dom.

Gedurende de ontwikkelingsperiode der media wordt van hun krachten oneindig veel meer gevergd dan later, als zich de mediale aanleg volkomen gevormd heeft. De beginnende media verspillen tijdens de oefeningen overmatig (en feitelijk noodeloos) hun krachten, om hun doel te bereiken. Precies hetzelfde doen de zich oefenende geesten op de voor hem vreemde media. Ze verkwisten, om zich te kunnen ,manifesteeren, hun eigen en daarenboven nog de krachten der bemiddelaars en der medeaanzittenden voor een groot deel onnoodig.

Dit buitensporige, op onnuttige wijze, verspillen der mediale fluides zal zoo lang duren tot de media, zoowel als de geesten aan elkander gewend en voldoende geoefend zijn. Tot ze de juiste en gelijke verhouding van hunne krachten tot elkaar gevonden en geleerd hebben, hun medialiteit zonder medeweten van het stoffelijke lichaam der media in werking te stellen.

De opvatting, dat een medium een begunstigd wezen is, is verkeerd. Het is evenmin bevoorrecht als een lichamelijk sterk mensch boven anderen door zijne physieke kracht verheven is. Immers beide krachten zijn afhankelijk van het individu, althans van het gebruik dat hij daarvan maakt.

Met de krachten der media dient zuinig omgegaan te worden, ze behooren degelijk, en niet door uiterlijken schijn misleidend gebruikt te worden. Het is een vereischte, dat ze werkelijk zóó gebruikt worden, dat ze aan hun bestemming voldoen en dat men er op vertrouwen kan.

Het mediumisme zou feitelijk alleen tot hoogere ontwikkeling gebracht moeten worden bij menschen met een sterken vasten wil, met een werkzamen, denkenden en onderzoekenden geest. Voorts is een gezond en krachtig lichaam en een degelijk karakter een voorname factor. Het ontwikkelen van de mediale eigenschappen bij menschen met een zwakken wil en een onzekere moraliteit is uit den booze.

In het hiernamaals is de geest het dragend principe der menschelijke ziel en zijn deze derhalve onafscheidelijk één. Zonder ziel is geen geest en zonder geest is geen ziel bestaanbaar, want de ziel is de kern van den geest, die heim gestadig hooger doet rijzen in de evolutie. Vandaar de verschillende soorten van goede en kwade geesten.

Ik breng* in herinnering : Na den physieken dood neemt de geest al zijne talenten en vermogens, alsook de verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten hier op aarde mee in het hiernamaals. De geest laat zijn stof lichaam van alle krachten, ontwikkeling en leven ontdaan, volkomen ledig, ter algeheele ontbinding door de natuurkrachten op aarde achter en kijkt er verder niet meer naar om.

Vergeet toch vooral niet, dat het leven in het hiernamaals een logisch vervolg is van het leven hier op aarde. Het weten en kunnen van den menschelijken geest zal er door zijn vrijkomen of door zijn overgaan in het astrale gebied, in geen en-