is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorhistorische mens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft. Er zijn dan ook onderzoekers geweest, die getroffen door deze hogere ontwikkeling gemeend hebben, dat de veel primitievere en minder ontwikkelde neandertaler door den mens van Cromagnon verdreven of vernietigd is geworden. Anderen weer ontkennen dat en geven liever de voorkeur aan een geleidelijke progressieve ontwikkeling. Hierop zal ik elders nog terugkomen.

De mens van Chancelade.

Behalve door het ras van Cromagnon, dat doo*- de genoemde besproken vondsten vertegenwoordigd wordt, was Europa in het jong-diluvium nog door andere mensenrassen bewoond, die alle tot de Homo recens fossilis groep behoorden. Hiertoe resorteerde o.a. de mens van Chancelade die, voorzover de vondsten het uitwijzen, slechts enkel en alleen in Frankrijk geleefd had.

In 1888 werden door de archaeologen Hardy en Faux in Raymonden nabij het dorpje Chancelade (in Périgueux) tezamen met cultuurobjecten uit het Magdalenien (zie later) hominide skeletfragmenten blootgelegd, welke niet tot het ras van Cromagnon behoord konden hebben, ofschoon de resten toch van jong-diluviale ouderdom waren. Wat waren dan de specifieke kenmerken, welke hem tegenover den mens van Cromagnon deden contrasteren?

a. De korte lichaamsgestalte van nauwelijks 1.55 m, welke zich door haar volkomen rechtstandigheid van den Neandertaler onderscheidde. b. De enorm grote schedel met een inhoud van 1710 cm3 (de moderne Europeaan bezit een schedelcapaciteit van circa 1450 cm3), welke door de geringe lichaamslengte relatief nog meer tot uitdrukking kwam. c. Het gebit, dat in sommige opzichten primitieve trekken bezat. d. De grote teen, welke opvallend naar buiten was gericht.

Wat de andere verschillen betreft, deze zijn zo gering, dat men beter doet, ze geheel over het hoofd te zien. Op grond van de kenmerken, genoemd onder sub a, b en d, meende Testut, dat het ras van Chancelade morphologisch identiek is aan dat der Eskimo's, weshalve hij hieraan de coivlucsie verbond, dat dit jong-dilu-