is toegevoegd aan je favorieten.

Orpa, het eiland in den Niger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRINS AROENA

champagne. Een goedkeurend gemompel bewees, dat ik door deze leugen de juiste snaar had aangeroerd. Wederkeerige complimenten bleven niet uit. Palmwijn maakt iemand vroolijk en welgemoed, geneigd tot levendigheid en opsnijderij. Men geeft niet alleen hoog op over de kwaliteit en den smaak van de toekwah, maar ook over de gastvrijheid en voortreffelijkheid van het land, over de kracht en wijsheid van den gastheer en zijn raadsheeren. Na een paar goedgevulde kalebassen voelt men een onweerstaanbaren lust in zich opkomen om te gaan zingen. Dien avond begon Monogbama zelf eerst een staaltje van zijn zangkunst te geven. Ik kon toen moeilijk achterblijven en zong ook, wat weet ik niet meer, maar het moet buitengewoon humoristisch geweest zijn, te oordeelen naar de vroolijkheid, die mijn gezang bij de hooge gastheeren opwekte.

En toen, terwijl ik in de beste stemming was, alsof ik niet ergens in een slecht befaamd woud van het wilde Afrika zat, maar op een bruiloftsfeest in Europa, toen gebeurde het. Hoewel ik door de toekwah in een roes was gebracht, had ik mijn tegenwoordigheid van geest toch behouden en ontging mij niets. En ik had gezien, dat prins Aroena ook thans niet meedronk. Den geheelen avond had hij er stil bijgezeten, een weemoedige glimlach om zijn mond en steeds met die droeve uitdrukking in zijn oogen, waardoor ik al bij de eerste kennismaking getroffen was. Niet wetende, waarom hij niet dronk, en in een opwelling om hem mijn welgezindheid en vriendschap te toonen, nam ik plotseling mijn vollen beker op en drong er op aan, dat hij dien ledigde. Maar weer schudde hij weigerend het hoofd, maakte daarbij met zijn hand een afwijzend gebaar. Onze blikken ontmoetten elkaar als bij de eerste maal. Nooit zal ik de onbeschrijfelijke treurigheid vergeten, die ik in zijn groote, bruine oogen las. Maar ik begreep niet, waarom hij niet wilde drinken en hield aan:

„Toe, drink met mij op onze vriendschap.”