is toegevoegd aan je favorieten.

Orpa, het eiland in den Niger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORPA, HET EILAND IN DEN NIGER

gelijkende dieren te voorschijn komen, wier groote, monsterachtige koppen ons onwillekeurig met afgrijzen vervulden. Ik had dergelijke dieren nog nooit gezien en heb ze later ook niet meer ontmoet.

Toen wij na een korte rustpooze verder trokken, toonden de Pessi’s zoo’n angst en aarzeling, dat zij nauwelijks tot voortgaan waren te bewegen. Twee hunner barstten opeens in tranen uit en smeekten ons, niet verder te gaan en naar Kakoja terug te keeren. Het was een vreemd gezicht, deze groote, sterke kerels als kinderen te zien weenen, doch het spreekt vanzelf, dat wij onmogelijk aan hun dwaze, bijgeloovige vrees konden toegeven. Schattenblatt stak er den draak mee, doch Lipton was ontstemd en dreef hen onder verwenschingen en bedreigingen tot kalmte en spoed aan. Tevergeefs, want een kwartier later wierpen zij hun last op den grond en holden terug, als bezeten door een wilden angst.

Intusschen werd het pad steeds steiler en kwamen wij dichter bij den top. De heuvel werd ook kaler en wij konden nu duidelijk den achterkant zien van het „Huis van den Genius.” Deze achterwand vertoonde hier en daar dezelfde groote gaten als die, welke wij beneden onder de enorme poort aan de voorzijde hadden gezien. Op het gezicht er van begaf nu ook onzen overgebleven dragers de moed. Haastig zetten zij de kisten met proviand en gereedschappen neer en volgden zij het voorbeeld hunner kameraden. Slechts mijn boy Fah, ofschoon ook hij in een nerveuze spanning verkeerde, hield zich dapper en bleef.

Daar stonden wij nu geheel alleen boven op de geweldige rotsmassa. Beneden ons strekte zich de jungle uit, zoover het oog reikte en voor ons, op tien passen afstand, lag het doel van de reis. Wat zou het resultaat zijn? Veel verwachtingen koesterden wij niet na ons onderzoek beneden. Schattenblatt was, zooals hij beweerde, hier nog nimmer geweest en voor zoover hij vernomen had, hadden zelfs de Limba’s deze rots