is toegevoegd aan je favorieten.

Orpa, het eiland in den Niger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OVERVAL

van Landzaedt ontdekten en wij er in slaagden, hem te vinden. Indien het hem dan gelukt was, de gegevens te verzamelen, die Sir Henry noodig had, zou de ontwikkeling der gebeurtenissen een snel verloop hebben. Ik stelde mij nog immer voor, dat die gegevens de Leopard Society betroffen, wat tot zekere hoogte ook zoo was, wist echter niet, dat zij verband hielden met iets anders en dat dit „andere” het eigenlijke doel van Lipton’s expeditie van begin af aan was geweest.

Wat mij zelf betrof, ik geloofde niet, dat de reis voor mij tastbare resultaten zou afwerpen, althans voorloopig niet. Ik had zulk pionierswerk al vaak gedaan en meestal met vrucht, vandaar, dat ik het nu ook in Limbië wilde probeeren. Doch nimmer leek mij een dergelijke onderneming riskanter toe dan nu.

Intusschen waren wij door den loop der gebeurtenissen tot werkloosheid gedoemd. Koeranko, ofschoon zoo nabij, was voor ons onbereikbaar; te oordeelen naar wat de Sjamane ons verteld had, bleef het voorloopig raadzaam, zijn gast te blijven en vanuit dezen gunstig gelegen schuilhoek een verandering af te wachten. Want ook in Koeranko zou men ons niet gunstig gezind zijn, vooral nadat men daar op de hoogte van de gebeurtenissen in Kakoja zou zijn gebracht. En aan dat laatste viel niet te twijfelen.

Om dienaangaande meer zekerheid te hebben, besloten wij, Fah naar de stad en op verkenning te zenden. Op hem als inboorling van het naburige Liberia zou men niet zoo spoedig verdenking laten vallen. Het was zijn taak, zijn ooren en oogen den kost te geven en ons dan te komen melden, welke geruchten er rondgingen en wat voor stemming er heerschte. De Sjamane gaf hem een aantal nuttige aanwijzingen en een ring, dien hij aan diens dochter kon toonen als teeken, door wien hij gezonden was. De vrouw zou hem dan ongetwijfeld bijstand verleenen en zijn taak vergemakkelijken. Tot onze spijt