is toegevoegd aan je favorieten.

Het graf van den Amonpriester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zocht verstrooiing bij de haven* dwaalde rond* tuurae ver zee, telde de uren, die hij nog in dit land moest doorrengen. . ... , ...

Tegelijk trof hem de zonderlinge tegenstelling, dat hij

roeger, in zijn jonge jaren altijd verlangd had de wonderen an Egypte te aanschouwen en zich te verdiepen in de eheimzinnige sfeer van den dooden cultus, die na zooveel euwen nog stap voor stap te volgen was en dat hij nu niets .ever wilde dan onmiddellijk vertrekken.

Angst .... zinnelooze, onbedwingbare angst dreef hem ■oort en maakte het verblijf hier tot een kwelling.

En dat werd dien tweeden avond nog erger, want toen hij xoeg naar bed wilde gaan en zijn deken terugsloeg, ontolde zich daar een kleine, giftige slang, die dreigend en issend den kop naar voren bracht. Svendsen stond een jogenblik als verlamd van schrik. Toen vluchtte hij hals>ver-kop naar de deur en alarmeerde het heele huis met zijn

mijdende gil. .

De waard en een paar bedienden schoten toe en maakten iet giftige dier spoedig onschadelijk. Maar Svendsen was joo geschokt door het gebeurde, dat hij niet meer in zijn samer durfde gaan. Hij bleef op een stoel zitten in de gelagkamer en waagde het geen seconde zijn oogen te sluiten.

In dien afschuwelijken, doorwaakten nacht kregen zijn zenuwen den harden klap, waarvan hij voorloopig niet meer herstellen zou. Zijn leven werd van toen af een aaneen schakeling van angstige voorgevoelens. Een soort vervolgingswaanzin overviel hem en liet hem geen oogenbuk rust.

Elk klein en zelfs onbeteekenend voorval legde hij uit als een bedreiging. Elk symptoom van ziekte leek hem een aan val van geheimzinnige krachten, die het op zijn leven hadden

gemunt. . „

En vreemd genoeg kwam er tegelijkertijd een zonderlinge halsstarrigheid over hem. Hij wilde zijn Gouden Zon niet missen. Hij wilde ondanks alles den strijd met die onbekende machten uitvechten. Ook dat was een soort waanzin, een soort hardnekkig verzet van den modernen, wetenschappelijk ontwikkelden mensch tegen de bedreiging van onbekende, ongeziene dingen.